Լույս Հայության

June 27, 2013
by admin
0 comments

258–26.06.2013 ՔԻՐԻՄԻՋՅԱՆԻ ԿԷՂԾ «ԼՈՒՅՍ ԱՇԽԱՐՀ»ՈՒՄ ՏԷՂԱԴՐՎԱԾ ՎԷՐՋԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳԱՐԷԳԻՆ ՆԺԴԷՀԻՆ ՎԱՐՔԱԲԷԿԷԼՈՒ ՄԻՏՈՒՄՈՎ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆ ՄԻԱՑԱԾ ՍՏԷՓԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ՆԷՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՎԿԱՅՈՒՄ ԷՆ ջհուդնէրի ԿՈՂՄԻՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԱՍԿԱԾԷԼԻ ՀԱՅԱԽՈՍ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԷՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՅԷՐԻՆ ՀՈԳԷԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆԷԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼՔՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ «ԱԼԻՔ ԲԱՐՁՐԱՑՆԷԼՈՒ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ «ՈՐ ԱՌԱՋ» ՀԱՅԱԹԱՓԷԼՈՒ ԱՐԱԳԱՑՐԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ: ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՉԷՆ ԻՐԱՐ ԵՏԷՎԻՑ ՏԷՂԱԴՐՎՈՂ ՀՆԱՑԱԾ ԼՈՒՐԷՐԻ ԵՎ ՎԷՐՋԻՆ ՄԻԱՅՆ ՎԱՏ ԼՈՒՐԷՐԻ ԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՔԻՐԻՄԻՋՅԱՆԻ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ: ՎՈՂՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԽՈՍՈՂ ԵՐԿՈՒ ՍՏԷՓԱՆՆԷՐՆ ԷԼ ՋԱՆՈՒՄ ԷՆ ԻՐԷՆՑ ԱՄԷՆԱՏՐԱՄԱԲԱՆՈՂԻ ՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԻԲՐ ՆՈՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԷՐ ԿԱՏՐԷԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՀԱՅԷՐԻ ՄԻՏՔՆ ՈՒ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՌՆԷԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՍԿԱԾ ՍԷՐՄԱՆԷԼ ԳԱՐԷԳԻՆ ՆԺԴԷՀԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ՎՈՐՊԷՍ ՎՈԳԷՎՈՐԻՉ ԿԷՐՊԱՐԻ, ԵՎ ԿՈՏՐԷԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՆԷՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅԴ ՀԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԵՎ ՔԻՐԻՄԻՋՅԱՆ ՍՏԷՓԱՆՆԷՐ, ԵԹԷ ՀԱՄԱՐԷՆՔ ՄԻ ՊԱՀ ՆԺԴԷՀԻ ՎՈՐՊԷՍ ԿԷՂԾ ՀԷՐՈՍ ԼԻՆԷԼԸ, ԱՊԱ ՁԷՐ ԱՐԱԾԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՅԷՐԻ ՄԷՋ ԿՈՏՐԷԼ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԷՐՈՍԻ ԱԶԴԷՑԻԿ ՈՒԺԸ, ՎՈՐԸ ՀՈԳԷԲԱՆՈՐԷՆ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԿԷՂԾ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԼԻՆԷԼՈՒ ԴԷՊՔՈՒՄ ՎՈԳԷՎՈՐԻՉ Է ՀԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄ ՎՈՐԷՎԷ ԱՅԼ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՎՈՐԷՎԷ ԿԷՂԾ ԿԷՐՊԱՐ, ՆԷՆԳՈՒԹՅՈՒՆ Է: ՀԱՐԷՎԱՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԸ ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ՍՈՒՏ ՀԷՐՈՍՆԷՐ ԷՆ ՀՈՐԻՆՈՒՄ, ԻՆՉՊԷՍ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԷՑԱԾ ՄՈՎՍԷՍԻՆ ԿԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄԻՆ ԻՐԷՆՑ ՍՈՒՏ ԱԶԳ ՈՒ ՏԱԿՈՎ ԵՎ 2000 ՏԱՐԻ Է ԱՇԽԱՏԱՑՆՈՒՄ ԷՆ, ՎՈՐԻ ՍՈՒՏ ԼԻՆԷԼԸ ԻՐԷՆՔ ԷԼ ԳԻՏԷՆ, ԲԱՅՑ ՓԱՌԱԲԱՆՈՒՄ ՈՒ ՄԻՇՏ ՀԻՇԷՑՆՈՒՄ ԷՆ ԱՅԴ ԻՍԿԱՊԷՍ ՍՈՒՏ ԿԷՐՊԱՐՆԷՐԻ ԲԷՐԱՆՆԷՐԻ ՄԷՋ ԴՐՎԱԾ ԻՐԷՆՑ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ, ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ԳՈՐԾԷՐՆ ՈՒ ԳՐՎԱԾՔՆԷՐԸ ԿԱՍԿԱԾԻ ՏԱԿ ԷՔ ԱՌՆՈՒՄ ԵՎ ՈՒԶՈՒՄ ԷՔ ՀԱՄՈԶԷԼ ՁԷՐ «ՏԿԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ» ԻԲՐ ԱՌՈՂՋ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ: ԴԷ ՀԻՄԱ ՄՏԱԾԷՔ ԱՅՍ ԱՍԱԾԻ ՎՐԱ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԷՔ, ԹԷ ՎՈՐՆ Է ՁԷՐ ”ԱՌՈՂՋ” ՏՐԱՄԱՄԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՍՏԷՓԱՆ, ԻՍԿ ԴՈՒ ՄԻ՞ ԹԷ ՉԳԻՏԷՍ, ՎՈՐ ՄՈՎՍԷՍ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ՈՒՆԷՑԷԼ ԵՎ իր ջհուդնէրին ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ ԷԼ ՔԱՇ ՉԻ ՏՎԷԼ ԱՆԱՊԱՏՆԷՐՈՒՄ ԵՎ ՎՈՉ ՄԻ ՊՏՎԻՐԱՆՆԷՐ ԷԼ ՉԻ ԳՐԷԼ, ԱՅԼ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ջհուդնէրը «ԷՆ ԳԼԽԻՑ» ՅՈՒՐԱՑՐԷԼ էն ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉԸ ԵՎ ջհուդականացէլ: ՄԻԱՅՆ ՔԷԶ «ՇԼԱՆԳԻ» ՏԷՂ ՉԴՆԷՍ: ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՄՏԱԾԷԼՈՒ, ՄԷԾԱՄՏՈՐԷՆ ՀԱՄԱՐԷԼՈՎ ՔԷԶ ՎՈՂՋԱՄԻՏ ՈՒ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՂ ՈՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ, ՀԱՄԷՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷ՞Ր ԷՍ ԱՆՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԷՑԱԾ ԿԷՐՊԱՐՆԷՐԻՆ ՈՐԻՆԱԿ ԲԷՐԷԼՈՎ ՈՒ ջհուդական ԲԱՅԲԼԻ ԲԱՅԼԲԼՈՑՆԷՐԸ ՎՈՐՊԷՍ ՀԱՄԷՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻ՞Շ ԷՍ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ: ՍԱ ԿՈՉՎՈՒՄ Է ՔՆՆԱԴԱՏԷԼՈՒ ՊԱՏՐՎԱԿՈՎ «ԱՐԺԷՔԱՎՈՐԷԼ» ՍՈՒՏԸ: ԻՍԿ ԻՆՉ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ Է ՆԺԴԷՀԻ ԻԲՐ ՇԱՏ ՀԱԿԱՍԱԿԱՆ, ԻՐԱՐԱՄԷՐԺ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՆ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ ԿՆՈՋ ԿԷՐՊԱՐԻ ՍՏՈՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԵՎ ՀԱՅ ՄՈՐԸ ՄԷԾԱՐԷԼՈՒ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՆ, ՎՍՏԱՀԱԲԱՐ ԿԱՐՈՂ ԷՄ ԱՍԷԼ, ՎՈՐ ԿՆՈՋ ԴԱՎԱՃԱՆ, ԽԱՓԷԲԱ, ՏՂԱՄԱՐԴՈՒՆ ՍԷՌԱԿԱՆ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԷԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԱԶԴԷԼՈՒ, ԿՆՈՋԻՑ ՀԷՌՈՒ ՄՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ԱՊԱ ԴԱ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ԵՎ ՄԻԱՅՆ ջհուդ ԵՎ ԻՍԿԱՊԷՍ «ՊՈՌՆԻԿ, ԽԱՐԴԱԽ, ԽԱՓԷԲԱ, ՍԷՌԱԿԱՆ ՊՈՌՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒՆ ԳՐԱՎՈՂ, ԴԱՎԱՃԱՆ ԵՎ ԸՆԴԸՀԱՆՐԱՊԷՍ ԿՆՈՋ ԻՐԱԿԱՆ ՎԷՀ ՈՒ ՀՈԳՈՎ ԳԷՂԷՑԻԿ ԿԷՐՊԱՐԸ ջհուդական թալմուդական ՓՉԱՑԱԾ ՈՐԷՆՔՆԷՐՈՎ ԱՐԴԱՐԱՑՎՈՂ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՎՈՂ ՈՐԷՆՔՆՒԷՐՈՎ, ՋՀՈՒԴ ԿԱՆԱՆՑ: ՆՐԱՆՔ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՀԱՅ ԿՆՈՋ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ԷՆ ՆԷՐԿԱՅԱՆՈՒՄ ՀԱՅ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒՆ ՆՐԱՆ ԳԱՅԹԱԿՂԷԼՈՎ «ԿԱՊԷԼՈՒ» ԵՎ ՈԳՏԱԳՈՐԾԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ ԷՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԷՐԸ ԵՎ ԻՐԷՆՑԻՑ ԾՆՎԱԾ ԵՐԷԽԱՆԷՐԻՆ ՆԷՆԳԱԲԱՐ ՈՒ ԹԱՔՈՒՆ ԻՐԷՆՑ ՀԱՐԱԶԱՏՆԷՐԻՑ, ջհուդական ԴՍՏԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԷՆ ՍԷՐՄԱՆՈՒՄ ՈՒ ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՍՏԷԷՂԾՈՒՄ ՀԱՐԱԶԱՏՆԷՐԻ ԵՎ ԱԶԳԱԿԻՑ ԵՐԷԽԱՆԷՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԱԲ: ԴԱ ՍՈՒՄ ԷՄ, ՎՈՐՈՎՀԷՏԷՎ ԳԻՏԷՄ ԴՐԱՆՑ թալմուդական ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ: ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ՎՍՏԱՀ ԷՄ ԳԻՏԷՐ ՆԱՅԷՎ ՆԺԴԷՀԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ ԷՆ ՄԻԱՅՆ ԱՅԴ ՏԷՍԱԿԻ, ԿՆՈՋ ԿԷՐՊԱՐԱՆՔՈՎ, ջհուդ ՊՈՌՆԻԿՆԷՐԻՆ: ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ ԽՈՍԷՔ ԵՎ ՏԷՂԷԿԱՑՐԷՔ ՀԱՅԷՐԻՆ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ, ԵՐԻՏԱՍԷՐԴ ՀԱՅԷՐԻՆ ԶԳՈՒՇԱՑՐԷՔ ՈՒՇԱԴԻՐ ԼԻՆԷԼՈՒ ԵՎ «ՀԷՌՈՒ ՄՆԱԼՈՒ» ՀԱՅԱԽՈՍ, ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ջհուդ ԱՂՋԻԿՆԷՐԻՑ: ԹԷ ՉԷ ՁԷԶ ԴՐԷԼ ԷՔ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՂԻ ՈՒ ՎՈՂՋԱՄԻՏԻ ՏԷՂ: ԱՅՍՏԷՂ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՎՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՐՈՋԷԼ: ԱՅՍՏԷՂ ՑՈՒՅՑ ՏՎԷՔ ԶԷՐ ԻՍԿԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՎՈՐԸ ՇԱՏ ԿԱՍԿԱԾԷԼԻ Է: ՄԻ՞ ԹԷ ՉԳԻՏԷՔ ջհուդնէրի ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՐԴԿԱՆՑ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ, ՀԱՅԷՐԻ ԿԷՐՊԱՐԸ ՓՉԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՆՈՒՆԻՑ ՍՈՒՏ ԳԱՂԱՓԱՐՆԷՐ ԳՐԷԼՈՎ, ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՀԱՐԿ ԵՂԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԻԲՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԷՐ ԿԱՏԱՐԷԼՈՎ, ԿԱՍԿԱԾԻ ՏԱԿ ԴՆԷԼ ՆՐԱՆՑ ՈՒՄ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ԷՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԻՐԷՆՑ ՆԷՆԳ ՔԱՂԱՔԱԿՆՈՒԹՅԱՆ ՏԷՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ԱԶԳԱԿԻՑՆԷՐԻ ԱՉՔԻՆ ՆՍԷՄԱՑՆԷԼՈՎ ԹՇՆԱՄԱՆՔ ՍԷՐՄԱՆԷԼ: ՀԻՄԱ ԴՈՒՔ ՀԷՆՑ ԴԱ ԷՔ ԱՆՈՒՄ ՍՏԷՓԱՆՆԷՐ: ՈՒԶՈՒՄ ԷՔ ԱՅՆՊԷՍ ԱՆԷԼ, ՎՈՐ ՀԱՅԷՐԸ ՄՏԱԾԷՆ, ԹԷ ԻՍԿԱՊԷՍ ՉԷՆ ԿԱՐՈՂ ՄԻԱՎՈՐՎԷԼ ԱԶԳԱԶՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ, ՄՏԱԾԷՆ, ԹԷ ՉԿԱ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՅՍՈՐՎԱ ՀՈԳԷԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈՒՍԱԼՔՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՏԱԳԱԽԹԸ ԱՎԷԼԻ ԱՐԱԳԱՆԱ, ՄՏԱԾԷԼՈՎ, ԹԷ «ՈՒՐԷՄՆ ՆԺԴԷՀՆԷԼ ԷՐ ՍՈՒ՞Տ»: ՀԻՄԱ ՎՈՐ ՁԷՐ ԱՐԱԾԸ ԱՆՎԱՆԷՄ «ԳՅՈԹՈՒԹՅՈՒՆ», ՉԶԱՐՄԱՆԱՔ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ԱՅԴՊԷՍ ԷԼ ԿԱ: ԻՍԿ ՏԷՂԷԿՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ԲԱՆԻՄԱՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒ ԴԷՊՔԷՐԻ ՄԱՍԻՆ ՄՆՐԱՄԱՍՆ ԳԻՏԱԿ ԼԻՆԷԼՈՎ ՄԻ ՊԱՐԾԷՑԷՔ, ԿԱՄ ԻՆՉՊԷՍ ԱՎԷԼԻ ԴԻՊՈՒԿ Է, «ՄԻ ՖԻՔՍՏՈՒԼԱՑԷՔ»: ԵԹԷ ԿԱՐՈՂ ԷՔ ՈՒ ԻՍԿԱՊԷՍ ՎՍՏԱՀ ԷՔ ՁԷՐ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ «ՖԱՀՄԻ» ՎՐԱ, ԻՆՁ ՀԷՏ ԶՐՈՒՅՑ ԿԱԶՄԱԿԷՐՊԷՔ ԵՎ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԷՐԻ ԱՌԱՋ ԲԱՑԷԻԲԱՑ ԱՊԱՑՈՒՑԷՔ ՁԷՐ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿՆ ՎԷՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՃՇՄԱՐՏԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԵՍ ՁԷԶ ԿԱՊԱՑՈՒՑԷՄ, ՎՈՐ ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ ԷԼ ԱՌՈՂՋ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԷՔ, ԿԱՊԱՑՈՒՑԷՄ ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ՎՈՐ ՈՒՆԱԿ ՉԷՔ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԷՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ: ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԷԶ ԷՄ ԹՈՂՆՈՒՄ: ջհուդնէրի «լավը» «ԼԱՑԱՑՆՈՂ» ՀԱ՛Յ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ: 26.06.2013=26+6+20+13=26+6+33, 33=6 ՈՐԷՄՆ 26+6+6=38, ՎՈՐԸ «ՀԱՅ»Ի ԹԻՎՆ Է 26-ՊԱՏԱՂԻՉ 38-ՀԱՅ 6-ԶՈՐԱՎՈՐ:

June 26, 2013
by admin
0 comments

25.06.2013–257 «ՈՖՇՈՐԱՅԻՆ» ԳՈՐԾԱՐՔՆԷՐԻ ԵՎ ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԷՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՈՐՀԷԴԱՐԱՆՈՒՄ ՏԷՂԻ ՈՒՆԷՑԱԾ «ԻԲՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԷՐԻ» ՄԱՍԻՆ: ԱՅՍ ԱՐՀԷՍՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱԾ ԱՂՄՈՒԿԸ ԿԱԶՄԱԿԷՐՊՎԱԾ Է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ՋՀՈՒԴՆԷՐԻ ԿՈՂՄԻՑ: ԱՅՆ ԵԼՈՒՅԹԸ, ՎՈՐԸ ՈՒՆԷՑԱՎ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ԻԲՐ «ՔԱՂԱՔԱՎԱՐԻ» ՈՒ «ՀԱՄԷՍՏ» ՁԷՎԱՆԱԼՈՎ, ԲԱՅՑ ՓՈՂՈՑՆԷՐՈՒՄ ՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԷՐՈՒՄ, ԿԱՏԱՂԱԾ ՈՒ ՂԺՂԺԱՆ ՇԱԿԱԼԻ ՆՄԱՆ, ՍԿԶԲԻՑ ՔՈՌ ԼԷՎՈՆԻ, ԻՍԿ ՀԷՏՈ «ԲԱՐԷՎ ՌԱՖԻԿԻ» ՎՈՏՔԷՐԻ ՏԱԿ, ԻՆՉՊԷՍ «ՄԱՈՒԳԼԻ» ՄՈՒԼՏՖԻԼՄՈՒՄ, ՎԱԳՐ «ՇԷՐԽԱՆԻ» ՎՈՏՔԷՐԻ ՏԱԿ ՂԺՂԺԱՑՈՂ ՈՒ ՇՈՂՈՔՈՐԹՈՂ ՇԱԿԱԼԸ, ԸՆԴԱՄԷՆԸ ԻԲՐ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՏԱՀՈԳՎԱԾԻ ԿԷՂԾ ԽԱՂ Է: ԲԱՎԱԿԱՆ Է ՄԻ ՆՈՐ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ ՍԱՐՔԷՆ, ՆԻԿՈԼԸ ՆՈՐԻՑ ԿԴԱՌՆԱ ԱՅԴ ՇԱԿԱԼԸ ԻՐ ԱԼՅԱՆԴԱԿ «ՎԱԽԷՑՆՈՂ ՌՈԺՈՎ ՎՈՐՊԷՍ «ՓԱՇԱ ՆԻԿՈԼՅԱՆ»: ԻՍԿ ՀԻՄԱ «ՀԱՄԷՍՏԱՑԷԼ Է» ՈՒ ՇԱՏ ՔԱՂԱՔԱՎԱՐԻ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ «ՆԷՐԷՂՈՒԹՅՅՈՒՆ» ԽՆԴՐԷԼՈՎ ՎՈՐՈՇ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԺՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԷՍ «ՇՈԼԿ», ԱՅՍԻՆՔՆ «ՓԱՓՈՒԿ ՄԷՏԱՔՍ» Է ԴԱՐՁԷԼ: ԻՍԿ ՀԻՄԱ ՋԱԽՋԱԽՎԱԾ ՈՒ «ՄԱՆԹՐԱԺԻ» ՄԷՋ ԳՏՆՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻԿՆԷՐԸ ԻՐԷՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԻԿՆԷՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ԵՎ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՉԶՐԿՎԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՎՈՐԸ ՍՏԱՆՈՒՄ ԷՆ ՀԷՆՑ ԱՄԷՆ ՏԷՍԱԿ ԽԱՌՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ, ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏ, ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ ԱՎԷԼՈՐԴ «ԳԼԽԱՑԱՎԱՆՔ» ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼՈՒ, ԻՇԽԱՆՈՒՅՈՒՆՆԷՐԻՑ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՊԱՀԱՆՋԷԼՈՎ ԱՆՀԱՐՄԱՐ ՎԻՃԱԿՆԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼՈՒ, ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՄԷՋ ԱՆՎԱՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ ՇԻԿԱՑՆԷԼՈՒ, ԱՐՏԱԳԱԽԹԻՆ ՆՊԱՍՏԷԼՈՒ ՀՈԳԷԲԱՆԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼՈՒ, ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդ ԼՐԱԳՐՈՂՆԷՐՈՎ ՄԻԱՅՆ ՎԱՏ ՈՒ ԱՐՀԷՍՏԱԾԻՆ ԱՆԱԽՈՐԺ ԼՈՒՐԷԼՈՎ ՀՈՒՍԱԼՔԷԼՈՒ, ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ ԶԶՎԷԼՈՒ ՏՐԱՄԱԴՐՈԹՅՈՒՆՆԷՐ ԱՌԱՋԱՑՆԷԼՈՒ ԵՎ ԱՅԼՆ ՏՀԱՃՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԻՍԿ ԻՆՉ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ Է ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅՆԻ ԵՎ ԿՃՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈՂ ՓՈԽԱՆՑԷԼԸ, ՎՈՐԸ ԱՆՎԱՆԷՑԻՆ «ՓՈՂ ԳՑԷԼ», ՊԱՐԶՎՈՒՄ Է, ՎՈՐ ՈՎՇՈՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԷՐԸ ԿԱՐԷԼԻ Է ԿԱՏԱՐԷԼ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԱՌԱՆՑ ԱՆՁԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ: ՀԷՆՑ ԱՅՍՏԷՂ Է ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՇԻՆԾՈՒ ՊԱՏՐՎԱԿՆԷՐԸ ՄԷՂԱԴՐԷԼՈՒ ՎԱՐՉԱՊԷՏԻՆ: ՔԱՆԻ ՎՈՐ ՄԻՋԱԶԳՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԷՐՈՎ ԿԱՐԷԼԻ Է ԴԱ ԱՆԷԼ, ԱՊԱ ՀԱՐՑ Է ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ, ԹԷ ՈՒ՞Մ Է ՁԷՌՆԱՏՈՒ ՆՈՒՅՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼ ՎՈՐՊԷՍ ՓՈՂԷՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԵՎ ԻԲՐ ՀԱՆՑԱՆՔ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼ: ԱՅՍՏԷՂ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ: ՔԱՆԻ ՎՈՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԷՐԸ ՂԷԿԱՎԱՐՈՒՄ ԷՆ ջհուդնէրը, ԵՎ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԷՐՆ ԷԼ ԻՐԷՆՔ ԷՆ ՍՏԷՂԾԷԼ ՓՈՂԷՐԻ ՀԷՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԷՐՈՒՄ, ԱՊԱ ՀԱՆԳԻՍՏ ԿԱՐԷԼԻ Է ԱՍԷԼ, ՎՈՐ ԵՐԲ ԻՐԷՆՑ Է ՁՒՌՆԱՏՈՒ ՈՒՐԻՇԻ ՓՈՂԷՐՈՎ ՀԱՐՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԷՐՈՎ ԻՐԷՆՑ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒ ԲԱՆԿԷՐԸ ՀԱՐՍՏԱՑՆԷԼՈՒ, ԱՊԱ ԴԱ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ Է ՆՈՐՄԱԼ ԵՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐԷԼԻ: ԻՍԿ ԵՐԲ ՀԱՅԷՐԸ, ՎՈՐ ԻՍԿԱՊԷՍ ԽԷԼԱՑԻ ԷՆ ԵՎ ԿԱՐՈՂ ԷՆ ԻՐԷՆՑ ԵՐԿՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳՏՎԷԼ ՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԿԱՆՈՆՆԷՐԻՑ, «ՀԱՆԿԱՐԾ» ջհուդնէրի ԿՈՂՄԻՑ ԴԱ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՀԷՏԱՊՆԴՎԷԼ ԵՎ ԱՌԻԹ ՍՏԷՂԾԷԼ ՃՆՇՈՒՄՆԷՐ ԲԱՆԷՑՆԷԼՈՒ ԵՎ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՈՎ ՈՒ ՁԷՎԱԿԷՐՊՈՒՄՆԷՐՈՎ «ԳՈՐԾ» ՍԱՐՔԷԼ ՀԱՅՐԷԻ ԳԼԽԻՆ: ՎՈՐՔԱՆ ԷԼ ՀԱՅԷՐԸ ՆԷՐՍՈՒՄ ՀԱՐՑԷՐ ՈՒ ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՈՒՆԷՆԱՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԿԱՐԳԱՎՈՐՎԷՆ: ՍԱԿԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՒ ՀԱՅԷՐԻՆ ՆԷՂԷԼՈՒ ԵՎ ՏՆՏԷՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆԸ ԽԱՆԳԱՐԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՉՄՈՌԱՆԱՆՔ ՎՈՐ ԴԱՏԱՎՈՐՆԷՐՆ ԷԼ ՄԻՋԱԶԳՅԻՆ ջհուդնէրն էն, ԸՆԴԻՄՈՒԹՅԱՆ «ՄՆԱՑՈՐԴՆԷՐԻ» ՄԻՋՈՑՈՎ «ԳԼԽԱՑԱՎԱՆՔՆԷՐ» ԷՆ ՈՒԶՈՒՄ ՍՏԷՂԾԷԼ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՈՒՆԸ ՎԱՐՔԱԲԷԿԷԼ: ԻՍԿ ԱՂՄՈՒԿ ԲԱՐՁՐԱՑՆԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՇԻՆ ՆԻԿՈԼՅԱՆԸ ՇԱՏ ՀԱՐՄԱՐ «ԹԷԿՆԱԾՈՒ» Է ԻՐ ԱՂՄԿՈՏ, ԼԱՉԱՌ, ԶԶՎԷԼԻ ԿԷՐՊԱՐԱՆՔՈՎ ՈՒ ՃՂՃՂԱՆ ՁԱՅՆՈՎ: ՀԻՄԱ ԵՐԲ ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ, ԻՐ ՀԱՆԳԻՍՏ ԵՎ ԱՆԿԱՇԿԱՆ ՊԱՀՎԱՑՔՈՎ ԿԱՐՔԱԴՐԷՑ ՆԱԽԱՐԱՐՆԷՐԻՆ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄՆԷՐԻ ՄԷՂԱԴՐԱՆՔՆԷՐԻ ՎԷՐԱԲԷՐՅԱԼ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԷՐ ԵՎ ՃՇՏՈՒՄՆԷՐ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼ, ԹԷ ՎՈՐՈՆՔ ԷՆ ԻՐԱԿԱՆԸ ԵՎ ՎՈՉ ԻՐԱԿԱՆԸ, ՎՈՐՈՆՔ ՎՈՐՊԷՍ ՎԱՐՔԱԲԷԿԷԼՈՒ ՄԻՋՈՑ ԵՎՍ ՈՒԶՈՒՄ ԷՆ ՍԱՐՔԷԼ ԳԼԽԱՏՎԱԾ ՈՒ «ՋՐԻ ԵՐԷՍԻՆ» ՄԻ ԿԷՐՊ ԻՐԷՆՑ ՊԱՀՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻԿՆԷՐԸ, ՈՒԶՈՒՄ ԷՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ, ԹԷ ԻԲՐ ՇԱՏ ԷՆ ՄՏԱՀՈԳՎԱԾ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՈՒ ԱՐՏԱԳԱԽԹԻ ՄԱՍԻՆ: ՍՈՒ՛Տ ԷՆ ԴՐԱՆՔ: ԱՐՏԱԳԱԽԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԷՐԸ ՎԱՂՈՒՑ ՍՏԷՂԾԷՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏԷՂԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԱԽՈՍ ԾՊՏՅԱԼ ջհուդ ԲԱՆԿԱՏԷՐԷՐԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԷՐԸ, ԴԱՏԱՎՈՐՆԷՐԸ ԻՐԷՆՑ ԴԱՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ՔԱՇՔՇՈՑՆԷՐՈՎ, ԳՈՐԾ ՍԱՐՔՈՂ ՈՒ ՏՎՈՂ ԾՊՏՅԱԼ ջհուդնէրով ԼԷՎՈՆ «ՔՈՌ»ՊԷՏՐՈՍՅԱՆԻ ՈՒ ՀՐԱՆՏ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆԻ ՂԷԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱԲ: ԽԱՂՈՂԻ ԵՎ ԾԻՐԱՆԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆԸ ԱՐՀԷՍՏԱԿԱՆՈՐԷՆ ԽԱՆԳԱՐՈՂ, ԴԺՎԱՐԷՑՆՈՂ, ԳՅՈՒՂԱՑԻՆԷՐԻՆ ՀԻԱՍԹԱՓԷՑՆԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԷՐՆ ՈՒ ԳՆԷՐԸ ԽԱՂԱՑՆԷԼՈՎ ՈՒ ՁԳՁԳԷԼՈՎ: ԵԹԷ ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԻՆՉՊԷՍ ԲՈԼՈՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻ ՄԷՋ ԿԱՆ ԽԱՓԷԲԱՆԷՐ, ԳՈՂԷՐ ԵՎ ԱՅԼՆ ՓՉԱՑԱԾՆԷՐ, ԱՊԱ ԴԱ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՆՄԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԱԿՆՀԱՅՏ ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ ԴՐՍԷՎՈՐՈՒՄՆԷՐ ՈՒՆԷՆԱԼ: ՆՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԷ՛ՐԸ ՉԷՆ ՍՏԷՂԾՈՒՄ, ԱՅԼ ՄԻԱՅՆ ՈՒ ՄԻԱՅՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԼԾԱԿՆԷՐԻ ՎՐԱ ՆՍՏԱԾ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդնէրը, ՎՈՐՈՆՔ ՆԱԽՈՐՈՔ ՊԱՏՐԱՍՏՎԷԼ ԷԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՅՔԱՅՄԱՆԸ Ե՛Վ ԴՈԼԱՐՆԷՐՈՎ Ե՛Վ ՏՆՏԷՍԱԿԱՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼՈՒ ԾՐԱԳՐԷՐՈՎ, Ե՛Վ ԴԱՏԱԻՐՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԷՐՈՒՄ ՀԱՅԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ՏԷՂԱՎՈՐՎԷԼՈՎ: ԵՎ ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԱՅԷՐԸ ՄՏԱԾԷՆ ՈՒ ԿԱՐԾԷՆ, ԹԷ ԱՅԴ ԻՐԷՆՔ ԷՆ ՎԱՏԸ ԵՎ ԴԱՎԱՋԱՆՆԷՐԸ, ՆԷՐԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷՆ ՎՈՐՊԷՍ ՀԱՅ: ԱՅԴ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԷԼ ԱՆՏԷՂՅԱԿ ՈՒ ՄԻԱՄԻՏ ԳՅՈՒՂԱՑԻՆԷՐՆ ՈՒ ՄՅՈՒՍ ԲՈԼՈՐ ՀԱՅԷՐԸ ԱԿԱՄԱ ՄՏԱԾՈՒՄ ԷՆ, ԹԷ ԻՐԷՆՔ ԷՆ ԻՐԱՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՉՊԱՏԿԷՐԱՑՆԷԼՈՎ ջհուդնէրի «ԿԷՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՎԽԾ» ԵՎ ՈՒՐԻՇՆԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ԳՈՐԾԷԼՈՒ ԴԱՎԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԱՅՍ ԱՄԷՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐԱԾ ՀԱՅԻ ԿԷՐՊԱՐԸ ՓՉԱՑՆՈՂ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԴԷՐԱԿԱՏԱՐՆԷՐԻ ԴԷՄՔԷՐԸ ՈՏԱՐԻ ԱՐՀԷՍՏԱԿԱՆ ՈՒ ԱՆԴՈՒՐ ԴԻՄԱՀԱՐԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԷՐԻԱԼՆԷՐՈՒՄ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼՈՎ ԱՄԷՆԱՍՏՈՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: ջհուդնէրի «լավը» ԼԱՑԱՑՆՈՂ ՀԱ՛Յ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ «ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ»: 26.06.2013=26+6+20+13=26+6+33=26+6+6=«38-ՀԱՅ 26-ՊԱՏԱՂԻՉ, 6-ԶՈՐԶՎՈՐ 6-ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

June 21, 2013
by admin
0 comments

256–21.06.2013 ԳԱՐԷԳԻՆ ՆԺԴԷՀԻՆ ՆՍԷՄԱՑՆԷԼՈՒ ՓՈՐՁԷՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԷՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԳՈՐԾԷԼԱԿԷՐՊԻ ՄԱՍԻՆ: ԱՅՍ ՓՈՐՁԷՐԸ, ՎՈՐՈՆՔ ՈՒԶՈՒՄ ԷՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԷԼ ՎՈՐՈՇ ԿԱՍԿԱԾԷԼԻ ՀԱՅԱԽՈՍՆԷՐ, ՎԿԱՅԱԿՈՉԷԼՈՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ «ԴԱՇՆԱԿԱՑԱ- ՋՀՈՒԴԱԿԱՆ ԵՎ ԹՈՒՐՔԱ- ՋՀՈՒԴԱ-ԲՈԼՇԷՎԻԿՅԱՆ» ԿԱԶՄԱԿԷՐՊՎԱԾ, ԾՐԱԳՐՎԱԾ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՌՈՒՍԱԿԱՆ ԴԱՎԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԷՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ, ՎՈՐՈՆՔ ԿԱՏԱՎԷԼ ԷՆ ՀԱՅԱԽՈՍ, ՌՈՒՍԱԽՈՍ, ԹՐՔԱԽՈՍ ՋՀՈՒԴՆԷՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԹՈՂ ԻՐԷՆՑ «ՌԷՏԻՆԷ ԽՈՂՈՎԽԿԻ» ՏԷՂ ՉԴՆԷՆ, ՀԱՅՏԱՐԱՐԷԼՈՎ, ԹԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԷՂԾՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆ» Է, ԱՅԼ ԴՐԱ ՓՈԽԱՐԷՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԷՆ, ՎՈՐ ԴԱ «ՌՈՒՍԱԽՈՍ ՋՀՈՒԴՆԷՐԻ, ՀԱՅԱԽՈՍ ՋՀՈՒԴ ԴԱՇՆԱԿՆԷՐԻ ԵՎ ԹՐՔԱԽՈՍ ջհուդնէրի ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԻԲՐ ԹԷ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՂ ԿՈՂՄԷՐԻ, ՆԷՆԳ ՈՒ ԴԱՎԱԴԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԷՐ: ԵՎ ԼԿՏԻԱԲԱՐ ՉՓՈՐՁԷՆ ՀԱՅԷՐԻ ՀԷՐՈՍԱՄԱՐՏԷՐԸ ԱՆՏԷՍԷԼ ԵՎ ՓՈՔՐԱՑՆԷԼ ՆՐԱՆՑ ԴԷՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԵՍ ԱԿՆՀԱՅՏՈՐԷՆ ՏԷՍՆՈՒՄ ԷՄ ԻՐԷՆՑ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՒՄ ՄԻՏՈՒՄ ՀԱՅԷՐԻ ԱՉՔԻՆ ՆՍԷՄԱՑՆԷԼ ՆԺԴԷՀԻ ԿԷՐՊԱՐԸ ԵՎ ՎԷՐՋՆԱԿԱՆԱՊԷՍ ԿՈՏՐԷԼ ՀԱՅԷՐԻ ՄԷՋ ՎՃՌԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐՈՂԻ ԵՎ ՀԱՂԹԷԼ ԿԱՐՈՂԱՆԱԼՈՒ ՎՈԳԻՆ: ԻՍԿ ԱՅԴՊԻՍԻ ԲԱՆ ՀԱՅԸ ՀԱՅԻՆ ՉԻ ԱՆԻ: ՓԱՍՏԱԹՂՏԷՐՆ ՈՒ ՆԱՄԱԿՆԷՐԸ ԿԱՐԷԼԻ Է ՏԱՐԲԷՐ ԵՐԱՆԳՆԷՐՈՎ ՄԷԿՆԱԲԱՆԷԼ ԵՎ ՆԷՆԳԱԲԱՐ ՓՈԽԷԼ ՀՈԳԷԲԱՆԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՈՐԷՎԷ ԱՆՁԻ ԿԱՄ ԴԷՊՔԷՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: ԵՎ ՀԷՆՑ ԱՅԴ ՄԻՏՈՒՄՆ Է ՆԿԱՏՎՈՒՄ: ՇԱՏ ԲԱՆ ԻՄԱՆԱԼՆ ՈՒ ԼՈՒՍԱԲԱՆԷԼԸ ԴԷՌ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՄԻԱՆԱՇԱՆԱԿ ԽՈՍԷԼ ԱՅԴ ԱՆՈՂԻ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: ՄԻ ՄՈՌԱՑԷՔ, ՎՈՐ ԽԱՓԷԲԱՆԷՐՆ ԷԼ ԷՆ ԽՈՍՈՒՄ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ, ՆԷՐԿԱՅԱՆԱԼՈՎ ՎՈՐՊԷՍ «ԱՆԱՉԱՌ» ՄԷԿՆԱԲԱՆՆԷՐ ԿԱՄ ՎԷՐԼՈՒԾԱԲԱՆՆԷՐ, ՎԿԱՅԱԿՈՉԷԼՈՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԷՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱԿԱՅՆ ԵՐԲ ՈՒՇԱԴԻՐ ԵՎ ՀԱՆԳԻՍՏ ԼՍՈՒՄ ԷՍ ՆԱՅԷԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ԱՉՔԷՐԻՆ, ԴԷՄՔԻ ԱՐՏԱՀԱՅՈՒԹԱՆԸ, ԽՈՍԷԼԱՁԷՎԻ ՈՒ ՁԱՅՆԻ ՇԻՆԾՈՒ «ԱՆԿԷՂԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ» ԶԳԱՑՎՈՒՄ Է, ՎՈՐ ՆՐԱ ՆՊԱՏԱԿԸ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ՁԷՌՔ ԲԷՐԷԼՆ Է, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԷՏՈ ՄԻՏՔԴ ՈՒ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԴ ՈՒՂՂՈՐԴԻ ԻՐ ՈՒԶԱԾ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ: ԵՍ ՎԷՐՋԷՐՍ ՆԿԱՏԷՑԻ ՍՏԷՓԱՆ ՔԻՐԻՄԻՋՅԱՆԻ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ, ԹԷ ԻՆՉՊԷՍ ԽՈՍԷԼՈՎ ՀՈՒԴԱՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹՅԱՆ ՎՆԱՍՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ, ԽՈՐԱՄԱՆԿՈՐԷՆ «ԿՊԱՎ» ՀԻՍՈՒՍԻՆ, ԻՍԿ ջհուդաԴԱՇՆԱԿՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՍԷԼԻՍ, ջհուդ ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑՅԱՆԻ ԱՆՈՒՆԸ ՏԱԼՈՎ «ԿՊԱՎ» ՆԺԴԷՀԻՆ: ԻՍԿ ՀԻՄԱ ՆԺԴԷՀԻՆ ՊԱԽԱՐԱԿԷԼՈՒ «ԷՍՏԱՖԷՏԸ» ՀԱՆՁՆԷԼ Է ՍՏԷՓԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ: ՆԱ ԷԼ ԳԱՅԹԱԿՂՎԷԼՈՎ ՔԻՐԻՄՋՅԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ, ՀՈՏՎԱԾՆԷՐ Է ԳՐՈՒՄ ՆԺԴԷՀԻ ԴԷՄ: ԴԱ ջհուդա-ԲՈԼՇԷՎԻԿՅԱՆ «ԳՅՈԹՈՒԹՅՈՒՆ» Է ՃԻՇՏ ԱՅՆՊԷՍ, ԻՆՉՊԷՍ ՈԳՏԱԳՈՐԾԷՑԻՆ ԲՈԼՇԷՎԻԿ ՈՒ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏ ԴԱՐՁԱԾ ՀԱՅԷՐԻՆ ԵՎ ՀԷՏՈ ՎԷՐԱՑՐԷՑԻՆ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԱՅԷՐԸ ՉՈՒՆԷՆԱՆ, ԹԷԿՈՒԶ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏ ԿԱՄ ԲՈԼՇԷՎԻԿ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԷՐ, ՎՈՐՈՎՀԷՏԷՎ ԱՅՆՈՒԱՄԷՆԱՅՆԻՎ ՀԱՅ ԷՆ ԵՎ ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՎՈՐԷՎԷ ՀԱՅԱՆՊԱՍՏ ԳՈՐԾ ՉԱՆԷՆ ՀԱՅԷՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՅԴ ՄԻՏՈՒՄՈՎ ԷԼ ՍՊԱՆԷՑԻՆ ԹԷ՛ ԿԱՄՈՅԻՆ, ԹԷ՛ ՍՏԷՓԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻՆ, ԹԷ՛ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆԻՆ, ԹԷ ՀԱՅԿ ԲԺԿՅԱՆՑԻՆ ԵՎ ԷԼԻ ՇԱՏ ՀԱՅԷՐԻ, ՈՎՔԷՐ ԹԷԿՈՒԶ ԲՈԼՇԷՎԻԿԻ ԿԱՄ ԿՈՄՈՒՆՍՏԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ, ԿԱՐՈՂ ԷԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՂԷԿԱՎԱՐԷԼ ՀԱՅԻՆ ՈԳՏԱԿԱՐ ԼԻՆԷԼՈՎ, ԻՍԿ ԴԱ ՀԱԿԱՍՈՒՄ Է ջհուդնէրի ՀԱԿԱՀԱՅ ՆՊԱՏԱԿՆԷՐԻՆ: ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԱՅԷՐԸ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱՅԻՆ ՀԱՅ- ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԿՌԻՎՆԷՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՒՄ ԻՐԷՆՑ ՇԱՀԷՐԸ ԱՎԷԼԻ ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ԴԻՐՔԷՐՈՎ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆՆԷՐՈՎ ՊԱՇՊԱՆԷԼ: ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ԷԼ ջհուդա-ԴԱՇՆԱԿՆԷՐԸ ԿԱՐՔԱԴՐԷՑԻՆ ՀԱՅ ԴԻՎԱՆԱԳԷՏՆԷՐԻՆ ՀԷՌԱՑՆԷԼ ԴԱՀԼԻՃԻՑ, ԵՐԲ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ԷԻՆ ՏԷՂԻ ՈՒՆԷՆՈՒՄ ՌՈՍԱԽՈՍ ջհուդ ՉԻՉԷՐԻՆԻ ԵՎ ԹՈՒՐՔԱԽՈՍ ջհուդնէրի միջէվ: ԱՅԴ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԷԼ ԲԱՆՏԷՐՈՒՄ ՀՅԱԽՈՍ ջհուդնէրը թուքէրի ԿԱՑՆԱՀԱՐԷՑԻՆ ԻՍԿԱԿԱՆ ՀԱՅԷՐԻՆ: ԱՅ ՍՐԱ ՄԱՍԻՆ ԽՈՍԷՔ ՍՏԱՓԱՆՆԷՐ: ԹԷ՞ ՁԷՐ ՏՂԱՄԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՅՆ ՄԻԱՄԻՏ ՈՒ ԴՅՈՒՐԱՀԱՎԱՏ ՀԱՅԷՐԻ ՎՐԱ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՅՍՈՐՎԱ ԻՇԽԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱԽԱՐԱԿԷԼՈՒ, ՆՍԷՄԱՑՆԷԼՈՒ ՎՐԱ Է ՀԱԶԻՎ ՀԷՐԻՔՈՒՄ: ԱՅՍՊԻՍԻ ԳՈՐԾԷԼԱԿԷՐՊԻ ՀԱՄԱՐ ԷՄ ջհուդնէրի ու ՆՐԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՂՆԷՐԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ «ԳՅՈԹԷՐ ՈՒ ԳՅՈԹՎԷՐԱՆՆԷՐ»: ՀԱ՛Յ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ 21.06.2013=21+6+20+13=61=7 21-«ՅԻՍՈՒՍ 6-ԶՈՐԱՎՈՐ 7-ԷՈՒԹՅՈՒՆ»

June 18, 2013
by admin
0 comments

255– Watch Kentron TV Online Live ԴԻՏԷՔ ԵՎ ԼՍԷՔ ՀՈՒՆԻՍԻ 17-Ի ջհուդ ՊԷՏՐՈՍ ՂԱԶ-ՅԱՆԻ «ՈՒՐՎԱԳԻԾ» ՀԷՌՈՒՍՏԱԺԱՄԻՆ ՏԷՂԻ ՈՒՆԷՑԱԾ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ ՀԷՏ ԵՎ ԿՐԿԻՆ ԿՀԱՄՈԶՎԷՔ ջհուդ ՊԷՏՐՈՍԻ «ԳՅՈԹՎԷՐԱՆ» ՀՌՈՒՍՏԱԼՐԱԳՐՈՂ ԼԻՆԷԼՈՒՆ: ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԸ ՇԱՏ ՀԱՆԳԻՍՏ ԵՎ ԽԷԼԱՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԷՐ ԷՐ ՏԱԼԻՍ ՊԷՐՈՍԻՆ ՍՈՎՈՐԷՑՆԷԼՈՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԷԼ ԵՎ ԵՐԷՎՈՒՅԹՆԷՐՆ ՈՒ ԲԱՐՁՐԱՑՐԱԾ ՀԱՐՑԷՐԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՔՆՆԱՐԿԷԼՈՒ ԵՎ ՎԷՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԷՐ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: ԻՍԿ ԷՏ «ԱՅԼԱՆԴԱԿԸ» ՏԷՍՆԷԼՈՎ ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ ՀԱՆԳԻՍՏ ՈՒ ՎՍՏԱՀ ՊԱՀՎԱՑՔԸ ԵՎ ԼՍԷԼՈՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ, ՎՈՐՈՆՑ ՆԱ ԱՆԶՈՐ ԷՐ ԵՎ ՀԱԿԱԴՐՎԷԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼՈՎ, ԻՐ ջհուդական ՊՈՌՆԻԿ ՄՏԱԾԷԼԱԿԷՐՊՈՎ, ԻԲՐ ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻՆ ԱՆՀԱՐՄԱՐ ՎԻՃԱԿԻ ՄԷՋ ԳՑԷԼ, ԱՆՄԻՋԱՊԷՍ ՀԱՐՑԻՑ ՀԱՐՑ ԷՐ ՓԱԽՉՈՒՄ ՉԽԱՅՏԱՌԱԿՎԷԼՈՒ ԵՎ ԻՐ ՏԱՓԱԿ ՈՒ ԾԻԾԱՂԷԼԻ ՎԻՃԱԿԻՑ ՓՐԿՎԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԱՅՍ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԸ ՇԱՏ ՀՍՏԱԿ ԵՎ ԴԻՊՈՒԿ ՆԿԱՐԱԳՐԷՑ «ԸՆԴԻՄՈՒԹՈՒՅՆ»Ի ԵՐԿԱԿԻ ԵՎ ԿԷՂԾԱՎՈՐ ՊԱՀՎԱԾՔԸ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՂՆԷՐԻ ՎԷՐԱԲԷՐՄՈՒՆՔԸ, ԻՐԷՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՐՁՐԱՑՐԱԾ ՀԱՐՑԷՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: ՄԻ՞ ԹԷ «ԳՅՈԹՈՒԹՅՈՒՆ» ՉԷ ԱՂՄՈՒԿ ԲԱՐԱՑՆԷԼԸ «ԱԶՆԻՎԻ ՈՒ ԱՆԱՉԱՌ»Ի ԿԷՐՊԱՐԱՆՔՈՎ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋԷԼԸ ԵՎ ՄԻԱՅՆ ՄԷՂԱԴՐԷԼԸ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ, ԵՐԲ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Է ՄԻԱՍԻՆ ԳՆԱԼ ԴԱՏԱՐԱՆ ԵՎ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼ ՓԱՍՏԷՐ, ՎՈՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԷՆ: ՎՈՐՈՎՀԷՏԷՎ ԷՏ ԼՐԱԳՐՈՂՆԷՐՆ ՈՒ ԸՆԻՄԱԴՐԻԿՆԷՐԸ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ ԷՆ ՍՏԱՆՈՒՄ ՀԷՆՑ «ՊԱՐԱԶԻՏ» ՔԱՅՔԱՅԻՉՆԷՐԻ ՆՄԱՆ ՄԻԱՅՆ ԱՂՄԿԷԼՈՒ ԵՎ ՊԱՌԱԿՏԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԱՅԼ ՎՈՉ ԹԷ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՊԱՆԷԼՈՒ: ԵՎ ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԸ ՇԱՏ ՃԻՇՏ ՆԿԱՏԷՑ ջհուդ ՊԷՏՐՈՍԻ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ԲԱՌԱԽԱՂԷՐՆ ՈՒ ՀԱՐՑԱԽԱՂԷՐԸ ԵՎ ՄԻՆՉԷՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՎԷՐՋԸ ՄՆԱՑ ՀԱՆԳԻՍՏ ՉՏՐՎԷԼՈՎ ԷՏ ԳՅՈԹՎԷՐԱՆԻ ջհուդական ՍԱԴՐԻՉԻ «ՆԷՐՎԷՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԷԼՈՒ» ԽՈՍԷԼԱՁԷՎԻՆ: ՊՏՐՈՍ ԻՆՉ ԷԼ ԱՆԷՍ ՄԻԷՎՆՈՒՅՆ Է ՉԷՍ ԿԱՐՈՂ ԱՅԼԷՎՍ ՔՈՂԱՐԿՎԷԼ «ԻԲՐ ՄՏԱՀՈԳՎԱԾ ԼՐԱԳՐՈՂԻ» ԿԷՂԾ ԿԷՐՊԱՐԻ ՏԱԿ: ԴՈՒ ԼՐԻՎ «ՎԱՌՎԱԾ» ԷՍ: ԱՎԷԼԻ ԼԱՎ Է ԸՆԴԸՀԱՆՐԱՊԷՍ ՔՈ ջհուդակից ԱՐՄԷՆ ԴՈՒԼՅԱՆԻ ՊԷՍ ՀԷՌՈՒՍՏԱՅԷԹԷՐՆԷՐԻՑ ՉՔՎԷՍ: ՁԷՐ ջհուդ «ԳՅՈԹՎԷՐԱՆ ՈՒ ԳՅՈԹԱԿԱՆ» ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԱՑԱՑՆՈՂ «ՀԱ՛Յ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ»: 17.06.2013=17+6=23+20+13=56 17-«ՁԱՅՆ 6-ԶՈՐԱՎՈՐ», 23-«ՇՆՈՐՀ 5-ԵՐԿՆԱՅԻՆ»

June 15, 2013
by admin
0 comments

254–14.06.2013 ԽՈՍՐՈՎ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆԻՆ «ՉԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ» ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ: ՀԻՍՈՒՍԻՆ ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՉԷ ԿԱՊԷԼ ՈՉ ՔՐԻՍՏՈՆՆԷՈՒԹՅԱՆ ՀԷՏ ԵՎ ՎՈՉ ԷԼ ջհուդնէրի, ԵՎ ՎՈՉ ԷԼ ԱԲՐԱՀԱՄԻ ՀԷՏ: ԱԲՐԱՀԱՄ ԵՐԲԷՔ ՉԻ ԱՊՐԷԼ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ՀԻՍՈՒՍՆ ԷԼ ԵԹԷ ջհուդ ԼԻՆԷՐ , ՆՐԱՆՑ ՉԷՐ ՀԱԼԱԾԻ ԿՇՏԱՄԲԱՆՔՆԷՐՈՎ ԵՎ ջհուդնէրն ԷԼ ԻՐԷՆՑ ՁԷՌՔԷՐԻ ՎՐԱ ԿԲԱՐՁՐԱՑՆԷԻՆ ՎՈՐՊԷՍ ԻՐԷՆՑ ՄԱՐԴԸ, ԵԹԷ ԻՐԷՆՑ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԿԱՆԱՑՆՈՂԸ ԼԻՆԷՐ: ԿԱՐՃ ԱՍԱԾ ԽՈՍՐՈՎ. « ՖԱՀՄԻՏ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ» ԼԱՎ ՉԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ: ՇԱՏԷՐՆ ԷՆ ՓՈՐՁԷԼ ՀԻՍՈՒՍԻՆ ջհուդ ՀՌՉԱԿԷԼ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ԻՐԷՆՑ ԿԷՂՏԷՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՂԻՆ ՀԷՌԱԿԱ ԿԱՐԳՈՎ ՊԱԽԱՐԱԿԷԼՈՒ ՊԱՏՐՎԱԿ ՍՏԷՂԾՎԻ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՏՔԷՐՈՒՄ: ՀԻՍՈՒՍԻՆ ջհուդ էր ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ՆԱՅԷՎ ՀԷՆՑ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդ ՅՈՒՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ ԻՐ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ: ՀԻՍՈՒՍԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԱՇԱԿԷՐՏՆԷՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ՇԱՏ ՍՏԷՐ ԷՆ ՀՈՐԻՆՎԷԼ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐՆՈՒՄ: ջհուդնէրին ՀԱԼԱԾՈՂԸ ՉԷՐ ԿԱՐՈՂ ՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԹՈՒԼԱՄՈՐԴՈՒԹՅՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ԱՌԱՋԱՑՆԷԼ ՄԱՐԴԿԱՄՑ ՄՈՏ: ԱՌԱՎԷԼՅԷՎՍ, ԵԹԷ ԱՍՈՒՄ ԷՍ, ՎՈՐ ջհուդնէրը ԱՅՍ ԿՐՈՆԸ ՍՏԷՂԾԷՑԻՆ, ՎՈՐԸ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ Է, ԱՊԱ ՊԻՏԻ ՀԱՍԿԱՆԱՍ ՆԱՅԷՎ, ՎՈՐ ԻՐԷՆՑ ՍՏԷՂԾԱԾ ԲՈԼՈՐ ԳԱՂԱՓԱՐՆԷՐԸ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ ԷՐ ՆԱՅԷՎ ՄԱՐՔՍԻԶՄԸ, ԴԻԱԼԷԿԴԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԷՐԻԱԼԻԶՄԸ, ԿՈՄՈՒՆԻԶՄԸ, ԴԷՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՊԱ ԱՅԴ ԲՈԼՈՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԷԼ ԷՆ ՈՒՐԻՇ ԱԶԳԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ԻՐԷՆՑ ՎՐԱ ՉԿԱՍԿԱԾԷՆ: ՊԻՏԻ ԼԱՎ ԻՄԱՆԱՍ ԳՈՆԷ, ՎՈՐ ԿԱՐԼ ՄԱՐՔՍ ջհուդի ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆԸ ՄԱՐԽՈԴԷԼ ԼԷՎԻ Է, վորին ՆԷՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԷՆ ՎՈՐՊԷՍ ԳԷՐՄԱՆԱՑԻ, ջհուդ էր ԵՎ ԷՆԳԷԼՍԸ: ՆՈՒՅՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ, ԵԹԷ ՀԻՍՈՒՍԸ ՄՈԼՈՐԷՑՆՈՂ ջհուդ ԼԻՆԷՐ, ԱՊԱ ՆՐԱՆ ԷԼ ԿՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԻՆ ՈՒՐԻՇ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՄԱՐԴԻԿ ՉԿԱՍԿԱԾԷԻՆ ԻՐԷՆՑ ՎՐԱ: ԲԱՁՑ ՏՎՅԱԼ ԴԷՊՔՈՒՄ ՓՈՐՁՈՒՄ ԷՆ ԻՐԷՆՑ ՄԱՐԴԿԱՆՑՈՎ ՀԻՍՈՒՍԻՆ ջհուդ ՀԱՅՏԱՐԱՐԷԼ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԻՍՈՒՍԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ՈՎ ԼԻՆԷԼԸ ԱՆՀԱՅՏ ԼԻՆԻ: ԵՎ ՔԱՆԻ ՎՈՐ ջհուդնէրի ՎԷՐԸ ՆՇՎԱԾ ԿԷՂԾ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՀԷՂԻՆԱԿ ԼԻՆԷԼԸ ԻՐԷՆՑ ՎՐԱՅԻՑ «ՑՐԷԼՈՒ» ՀԱՄԱՐ ՈՒՐԻՇԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ԷՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԷԼ, ԱՊԱ ՆՈՒՅՆԸ ՊԻՏԻ ԱՆԷԻՆ ՀԻՍՈՒՍԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ: ԻՆՉՊԷՍ ՏԷՍՆՈՒՄ ԷՍ ՉԻ «ԲՌՆՈՒՄ»: ԻՍԿ ԴԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՎՈՐ ՀԻՍՈՒՍԻ ՎԱՐԴԱՊԷՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԷՆՑ ՀԱՄԱՐ ԽՈՐԹ ԷՐ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ՆԱ ջհուդնէրին էր ԴԱՍՏԻՐԱԿՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ՍՏԷՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԷԼՈՎ, ՀԷՆՑ ԱՅՆ ՈՐԻՆԱԿԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԵՐԲ ԱՍՈՒՄ ԷՐ «ԵՍ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ԷՄ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ»: ԱՌԱՎԷԼ ԵՎՍ ԴԱ ՎԿԱՅՈՒՄ Է, ՋՀՈՒԴՆԷՐԻՆ ՎԷՐԱԴԱՍՏԻՐԱԿԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԸ: ՄԱՆԱՎԱՆԴ, ԵՐԲ ԱՍՈՒՄ Է «ԵԹԷ ԱԲՐԱՀԱՄԸ ՁԷՐ ՀԱՅՐԸ ԼԻՆԷՐ, ԴՈՒՔ «ԻՄ ՀՈՐ» ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԷՐԸ ԿԿԱՏԱՐԷԻՔ: ԱՅՍ ԽՈՍՔԷՐՈՎ ՀԻՍՈՒՍԸ ԺԽՏՈՒՄ Է ՆԱԽ ԱԲՐԱՀԱՄԻ ՎՈՐՊԷՍ ջհուդնէրի ՀԱՅՐ ԼԻՆԷԼԸ ԵՎ «ԻՄ ՀՈՐ» ԲԱՌՈՎ ՆՇՈՒՄ, ՎՈՐ ԻՆՔԸ ՈՒՐԻՇ ՀԱՅՐ ՈՒՆԻ, ՎՈՐԸ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՀԱՅՐՆ Է: ԱՅՆՊԷՍ ՎՈՐ ԽՈՍՐՈՎ, ԵՐԲ ԻՆՉ ՎՈՐ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ԷՍ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՑ, ԱՊԱ ԳԼՈՒԽՏ ՍԿԶԲԻՑ ՊԱՏԻՆ ԽՓԻ, ՎՈՐ ՈՒՂԷՂԻՏ «ՖԱՀՄԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ» ՄԻԱՆԱ: ԻՍԿ ԻՆՉ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ Է ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԾՈՒ ԼԻՆԷԼՈՒՆ, ԱՊԱ ԴԱ ԻՍԿԱՊԷՍ ԱՅԴՊԷՍ Է, ԲԱՅՑ ՀԻՍՈՒՍԻ ՀԷՏ ՄԻ ԿԱՊԻՐ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ջհուդնէրը ՈՒՐԻՇ ԱՆՈՒՆՆԷՐԻ ՏԱԿ ՆԷՐԿԱՅԱՆԱԼՈՎ ՇԱՏ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ ԼԱՎ ԷՆ ԽՈՍՈՒՄ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ՇԱՏ ԲԱՆ ԳԻՏԷՆ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԻՐԷՆՑ ԽԱՓԷՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼՈՎ , ՎՈՐՊԷՍԶԻ ԱՅԴ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ ՄՏՆԷՆ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԷՋ ՈՒ ԻՐԷՆՑ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՂ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՎՈՐՊԷՍ «ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՏՈՒՑԷԼՈՎ ԽՑԿԷՆ ԴՅՈՒՐԱՀԱՎԱՏ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒՂԷՂԻ ՄԷՋ: ջհուդնէրի «լավը» ԼԱՑԱՑՆՈՂ ՀԱՅ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ «ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ» 14.06.2013=14+6+20+13=53=8-ԸՍՏՀՈՒՆ 4-ԴԱՏԱՎՈՐ 6-ԶՈՐԱՎՈՐ, 5-ԵՐԿՆԱՅԻՆ 3-ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ 53-ՀԱՅԿԻ:

June 14, 2013
by admin
0 comments

253-06.13.2013 ՍՏԷՓԱՆ ՔԻՐԻՄԻՋՅԱՆԻ ԱՅՍ 4-ՐԴ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ: «ՊԱՏՄՈՒՓՅԱՆ ՍԱՐԴՈՍՏԱՅՆՆԷՐ» ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ջհուդնէրի ԿՈՂՄԻՑ ԾՐԱԳՐՎԱԾ ՀԱԿԱՌՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՎԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՁԷՌԱԳՐԻՆ: ՎՍՏԱՀԱԲԱՐ ԿԱՐԷԼԻ Է ԵՎ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է ՎԷՐՋՆԱԿԱՆ ՀՍՏԱԿ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ, ԴԷՊՔԷՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ԻՐՈՔ ՔԱՈՍԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԴԻՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԷԲԱՆԱԿԱՆ ՎԷՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ՏԱԼ ՎԷՐՋՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ՎՈՐ ԻՆՉՊԷՍ ՏԱՐԻՆԷՐ ԱՌԱՋ ԱՍՎՈՒՄ ԷՐ ջհուդնէրի ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՐԻՇ ԱԶԳԷՐԻ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ԹԱՔՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ԱՅԺՄ ՀԱՍՏԱՏԷԼՈՎ ՓԱՍՏԸ ԴՐԱՆՑ «թալմուդի» ՈՐԷՆՔՆԷՐՈՎ ՈՒ սատանայություննէրով ԳՈՐԾԷԼԱՁԷՎԻ ՀՈՏՎԱԾՆԷՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԴԱՏ ԲԱՑԷԼ: ԱՅՆ, ՎՈՐ ջհուդնէրը ՌՈՒՍՆԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ՈՒ ԱՆՈՒՆԻՑ, ԲՈԼՇԷՎԻԿՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԷՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԷՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ջհուդ ՉԻՉԷՐԻՆԸ, «ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՂԷԿԱՎԱՐՈՂ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդնէրի ՀԷՏ, ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԽՈՍՈՂ «ԵՐԻՏԼՈՒՐՔ» ջհուդնէրի ՀԷՏ ԻՍԿԱՊԷՍ ՍՏԷՂԾԷԼ ԷԻՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԷՐԻ, ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇՓՈՒՄՆԷՐԻ ՔԱՈՍ ՈՒ ՇՓՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: ՎՍՏԱՀԱԲԱՐ ԿԱՐՈՂ ԷՄ ԱՍԷԼ, ՎՈՐ ԱՅԴ ՔԱՈՍԸ ԷՏ ԱՅԼԱՆԴԿՆԷՐԸ ԿԱԶՄԱԿԷՐՊԷԼ ԷԻՆ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԷՏԱԳԱՅՈՒՄ ՆՈՐ ՍԷՈՒՆԴՆԷՐԻՆ ՄԱՏՈԻՑՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԷԻ ԽԱՌՆԱՇՓՈԹ ՈՒ ՍՈՒՏ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՇԱՐԱՆ, ԱՅՆ ԷԼ ՀԱՅԷՐԻ, ՌՈՒՍՆԷՐԻ, ԹՈՒՐՔԷՐԻ ԵՎ ԳԷՐՄԱՆԱՑԻՆԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԱՅԷՐԸ, ՌՈՒՍՆԷՐԸ ԵՎ ԹՈՒՐՔԷՐԸ ՄԻՇՏ ԼԻՆԷՆ ԻՐԱՐ ԴԷՄ ԼԱՐՎԱԾ ՉԿԱՍԿԱԾԷԼՈՎ ջհուդնէրի ՎՐԱ: ԴՐԱՆ ԳՈՒՄԱՐԱԾ 2-ՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԷՐԱԶՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ՎՈՐԸ ԿՐԿԻՆ ԻՐԷՆՔ ՀՐԱՀՐԱՑԻՆ, ԿԱԶՄԱԿԷՐՊԷՑԻՆ ՍՈՒՏ «ՀՈԼՈՔՈՍՏԸ», ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՀԱԼԱԾՎԱԾ ՈՒ ՋԱՐԴՎԱԾ «ԽԷՂՃ ՀՐԷԱՅԻ» ԿԷՐՊԱՐԻ ՏԱԿ ԹԱՔՆՎԱԾ, ԸՆԴԸՀԱՆՐԱՊԷՍ ՇԷՂԷՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԷՆՑ ՎՐԱՅԻՑ: ԻԲՐ ՆՐԱՆՔ ԿԱՊ ՉՈՒՆԷՆ ՎՈՉ ՀԱՅՈՑ ՑԷՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎՈՉ 1-ԻՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԷՐԱԶՄԻ, ՎՈՉ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԷՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՎՈՉ ԲՈԼՇԷՎԻԿՆԷՐԻ, ՎՈՉ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԷՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՎՈՉ 2-ՐԴ ՀԱՄԱՂԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԷՐԱԶՄԻ ԵՎ ՎՈՉ ԷԼ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԷՐՈՒՄ ՏԷՂԻ ՈՒՆԷՑՈՂ ՀԷՂԱՇՐՋՈՒՄՆԷՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՏՆՏԷՍԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՈՒ ՃԳՆԱԺԱՄԷՐԻ ՀԷՏ: ԻՍԿ 3 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ԵՎ ՄԻՆՉԷՎ ՎԷՐՋԷՐՍ, ջհուդնէրին ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԷՐՆԱԽԱՎԻ ՎՈՐՈՇ ՆԷՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԷՐ, ԻՆՉՊԷՍ ՀՈՎԱՆ ԹԱՇՉՅԱՆԸ, ԿՈԻՐԾՔ ԷՆ ԾԷԾՈՒՄ ԻԲՐ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՅՍ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԷՐԻՑ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՈՐԻՆԱԿ ԲԷՐԷԼՈՎ ԳԱՐԷԳԻՆ ՆԺԴԷՀԻ ԽՈՍՔԷՐԸ ԱՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՎԱ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՎԷՐԱԲԷՐՅԱԼ ԿՇՏԱՄԲԱՆՔՆԷՐԸ ԵՎ ԹԱՔՆՎԷԼՈՎ ԳԱՐԷԳԻՆ ՆԺԴԷՀԻ ԵՏԷՎՈԷՄ, ԱՅԴ ԽՈՍՔԷՐԸ ՎԷՐԱԳՐՈՒՄ ԷԻՆ ԱՅՍՈՐՎԱ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՆ ԻԲՐ ՉԻՄԱՆԱԼՈՎ ՎՈՐ ԴՐԱՆՔ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ ԷԻՆ ՀԷՆՑ ԱՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՎԱ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸ: ՍԱ ԷԼ Է ԿՈՉՎՈՒՄ «ԳՅՈԹՈՒԹՅՈՒՆ»: ԴՐԱՆ ԳՈՒՄԱՐԱԾ ՌՈՍԱՍՏԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԱԲ ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ ՎԷՐԱԲԷՐՄՈՒՆՔՆ ՈՒ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՌՈՒՍՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ, ԻԲՐ ՀԱՅԷՐԻՆ ԴԱՎԱՃԱՆՈՂՆԷՐ, ԿԱՐԾԷՍ ՉԳԻՏԷՐ, ՎՈՐ ՌՈՒՍԱԽՈՍ ջհուդնէրը ՌՈՒՍԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԱՐԷՑԻՆ: ԹՈՒՅՆ ԹԱՓԷԼՈՒՑ ԵՏ ՉԷԻՆ ՄՆՈՒՄ ԸԴԻՄԱԴՐԻԿ ՊԱՅՔԱՐԻԿՆԷՐ ՌՈՒԴԻԿԻԿ ՀՈՎՍԷՓՅԱՆԸ, ԱՐՄԷՆՉԻԿ ԲԱՐՍԷՂՅԱՆՉԻԿԸ, ՉԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻԿԸ, ՀԱՄԲԻԿ ՍԱՐԱՖՅԱՆԸ, ՀԱՐՈՒԹ ԴԱՎԹՅԱՆԸ «ՆՈՐ ՍԷՐՈՒՆԴ» ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԷՐՈՒՄ: ՍՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐԸ ՌՈՒՍՆԷՐԻ ԴԷՄ ԷԻՆ ԼԱՐՈՒՄ ՀԱՅԷՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ: ՁԱՅՆԷՐԸ ԿՏՐՎԷՑԻՆ, ԵՐԲ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ԱՆԳԱՄ ԻՐԷՆՑ ՈՒՂԻՂ ԵԹԷՐՆԷՐԻՆ ԶԱՆԳՀԱՐԷԼՈՎ ՈՒ ԿՇՏԱՄԲԷԼՈՎ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ՀԻՇԷՑՆՈՒՄ ԷԻ ՌՈՒՍԱԽՈՍ ջհուդնէրի ՄԱՍԻՆ: ԵՎ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼՈՎ ՀԱԿԱԴՐՎԷԼ, ԼՌՈՒՄ ԷԻՆ: ԴՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐՆ ԷԼ ջհուդի ԾԱՌԱՆԷՐ ԷՆ: Ի ՎԷՐՋՈ ՍՍԿՎԷՑԻՆ, ՊԱՊԱՆՁՎԷՑԻՆ ՈՒ ՏԷՍՆԷԼՈՎ, ՎՈՐ ԱՆՀՆԱՐ Է ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻՆ ԼՌԷՑՆԷԼ ՀԷՌԱԽՈՍԱԶԱՆԳԷՐԸ «ՎՌԱԶ-ՎՌԱԶ» ԱՆՋԱՏԷԼՈՎ ԵՎ ՓԱՍՏԷՐԻ ՈՒ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԷՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԴԱԴԱՐԷՑԻՆ ԽՈՍԷԼ ՌՈՒՍՆԷՐԻ ԴԷՄ: ՊԱԿԱՍ ԵՏ ՉԷՐ ՄՆՈՒՄ «ԲԱՐԷԳՈՐԾ» ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ԲԱԼԱՅԱՆԸ ԻՐ ՄԱՏԸ ԹԱՓԱՀՐԷԼՈՎ ԱՄԷՆ ԿԻՐԱԿԻ ԳԻՇԷՎԱ ԿԷՍԻՆ ԻՐ ԲՈՂՈՔՆԷՐՆ ՈՒ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՆ ԷՐ ՇԱՂ ՏԱԼԻՍ ՈՒՂԻՂ ԵԹԷՐՆԷՐՈՎ: ԱՅԴ ՀԻՄԱ Է ՄԻՔԻՉ ՀԱՆԴԱՐՏՎԷԼ: ՈՒ՞Ր Է ՀՈՎԱՆԸ, ՈՒ՞Ր ԷՆ «ՆՈՐ ՍԷՐՈՒՆԴԻԿՆԷՐԸ»: ԷԼ ԽՈՍԷԼՈՒ ՈՒ ԶՐՊԱՐՏԷԼՈՒ, ՆՍԷՄԱՑՆԷԼՈՒ, ԾԱՂՐԷԼՈՒ ՆՅՈՒԹ ՉՈՒՆԷՆ: «ԸՆԴԻՄԱԴՐԻԿՆԷՐԻ» ՈՒ «ՀԱԿ»ԻԿՆԷՐԻ ՀԷՏ «ՏԱԿ» ՏՎԻՆ: ԻՍԿ ՀԻՄԱ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ ջհուդի ԾԱՌԱՆԷՐԸ ԶԲԱՂՎԱԾ ԷՆ ՄԻԱՅՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉՈՒՄ ՀԱԿԱՌԱԿՎԷԼ, ԿԱՍԿԱԾԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼ, ՍՈՒՏ ԼՈՒՐԷՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԶԱՎԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԷԼ ԻԲՐ ՄՏԱՀՈԳՎԱԾՆԷՐ: ՍՈՒՏ Է, ՊԱՐԶԱՊԷՍ ՈՒՆԷՆ ՆՊԱՏԱԿ ԱՆԸՆԴՀԱՏ «ՆԷՐՎԷՐԻ ՎՐԱ ԿԱԹԱՑՆԷԼՈՒ»: ԷՏ ԴԱՍԷՐԸ ջհուդնէրից ԼԱՎ ԷՆ ՍՈՎՈՐԷԼ: ԻՍԿ ԻՆՉ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ Է ԱՐՄԷՆ ԴՈՒԼՅԱՆ ջհուդին, ԿԱՐՈՂ ԷՄ ԱՍԷԼ, ՎՈՐ ՆԱ ԻՐ ջհուդական ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ՆՍԷՄԱՑՆԷԼՈՒ ԵՎ ԾԱՂՐԷԼՈՒ ՌՈՒՍՆԷՐԻՆ ԵՎ ՀԱՅԷՐԻՆ ՎՈՐՊԷՍ ՎՈՉ ջհուդնէրի,ԻՆՉՊԷՍ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է ԻՐԷՆՑ թալմուդի ՈՐԷՆՔՆԷՐՈՎ: ԵՎ ԵՐԲ ԱՍՈՒՄ Է «ԹԷ ԻՆՉ ՆՄԱՆ ԷՆՔ ԻՐԱՐ ՊՐԻՄԻՏԻԶՄՈՎ», ԻՆՔՆ ԻՐԷՆ ՀԱՅԻ ՏԷՂ ԴՆԷԼՈՎ ՈՒ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՆԷԼՈՎ, ԱՅՆԻՆՉ ՆԱ ջհուդ Է ԵՎ ԼԿՏԻԱԲԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԱՅԻ ԱՆՈՒՆԻՑ: ԱՅ ԱՅՍՊԻՍԻ ԲԱՆԷՐԻ ՀԱՄԱՐ ԷՄ ԴՐԱՆՑ ԱՆՎԱՆՈՒՄ «ԳՅՈԹՎԷՐԱՆՆԷՐ»: ԻՍԿ ջհուդ ՊԷՏՐՈՍ ՂԱԶ-ՅԱՆԸ ԹՈՂ ԻՐԷՆ «ՉՃՂԻ» ՓՈՐՁԷԹՈՎ ԴՈՒԼՅԱՆ ջհուդակցին ՊԱՇՊԱՆԷԼ: ԵՐԿՈՒՍՈՎ ԷԼ ԳՅՈԹՎԷՐԱՆՆԷՐ ԷՆ: ԷՏ «ԳՅՈԹ ՈՒ ԳՅՈԹՎԷՐԱՆՆԷԻՆ» ԼԱՑԱՑՆՈՂ ՀԱՅ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ «ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ»: 13.06.2013=13+6+20=39+13=52=7 ԿԱՄ 13+6+20=13+26+13=52=7

June 12, 2013
by admin
0 comments

252 ՍՏԷՓԱՆ ՔԻՐԻՄԻՋՅԱՆԻ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ ՊԱՐԶԱՊԷՍ ԱՎԷԼԻ Է ԱԿՆՀԱՅՏ ԴԱՌՆՈՒՄ ԴՈԻՍԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ ԳՈՐԾՈՂ ՌՈՒՍԱԽՈՍ ջհուդնէրի ԴԱՎԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԸ: ԻՆՉՊԷՍ ՆԱՅԷՎ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԷՏ ԿՈԱԼԻՑԻԱ ԿԱԶՄԱԾ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդնէրի «ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱՎԱԴԻՐ ՀԱԿԱՀԱՅ ԳՈՐԾՆԷՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՎՈՐՊԷՍ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ԱՅՆ, ՎՈՐ ԴԷՌ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ ՀԱՅՍՏԱՆ ԷՆ ԼՑՎՈՒՄ ԴԱՎԱՆԱՓՈԽ ջհուդնէրը, ՎՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՊԷՍ ԾՐԱԳՐՎԱԾ ՀԱԿԱՀԱՅ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՎԱԼԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, ՊԻՏԻ ԻԲՐ ՊԱՅՔԱՐԷԻՆ ԲՈԼՇԷՎԻԿՆԷՐԻ ԴԷՄ, ՎՈՐՈՆՔ ՆՈՒՅՆՊԷՍ ՌՈՒՍԱԽՈՍ ԵՎ ՀԱՅԱԽՈՍ ՋՀՈՒԴՆԷՐՆ ԷԻՆ: ԵՎ ԱՅՆ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԹՎԱՑՈՂ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԷՐԻ ՀԱՆԷԼՈՒԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՀԷՆՑ ԱՅՆ Է, ՎՈՐ ջհուդնէրը, ՆԱԽՈՐՈՔ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ՌՈՒՍՆԷՐԻ ԵՎ ՀԱՅԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ԹԱՔՆՎԱԾ, ՍՈՂՈՍԿԷԼՈՎ ԵՎ ՌՈՒՍՆԷՐԻ ԵՎ ՀԱՅԷՐԻ ՄԷՋ, ԻՆՉՊԷՍ ՆԱՅԷՎ ԹՈՒՐՔԷՐԻ ՄԷՋ, ՎՈՐՊԷՍ «ԵՐԻՏ-ԹՈՒՐՔԷՐ», ՍՏԷՂԾԷՑԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ԻԲՐ ՍՈՒԼԹԱՆ ՀԱՄԻԴԻ ԼԾԻՑ, ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐԻ ԼԾԻՑ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲՈԼՇԷՎԻԿՅԱՆ ԼԾԻՑ, ՎՈՐՈՆՔ ՆՈՒՅՆ ջհուդնէրի ՍՏԷՂԾԱԾՆ ԷԻՆ, ԱԶԳԷՐԻ ՄԷՋ ԽԱՌՆԱՇՓՈԹ ԻՐՎԻՃԱԿՆԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ: ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑՅԱՆԸ, ՎՈՐԸ ջհուդ ԷՐ ԵՎ ԴԱՇՆԱԿՆԷՐԸ, ՎՈՐՈՆՔ ԾԱՌԱՅՈՒՄ ԷԻՆ ԵՎ ՀԻՄԱ ԷԼ ԾԱՌԱՅՈՒՄ ԷՆ ջհուդնէրին Թէ՛ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ Ե՛Վ ԹԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, ՀԱՅԷՐԻՆ ՊԱՌԱԿՏԷԼՈՒ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՔԱՅՔԱՅԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԷԻՆ: ՊԱՐԶԱՊԷՍ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է, ՎՈՐ ԴԱ ՀԱՍԿԱՆԱՆ ՆԱՅԷՎ ՄՅՈՒՍ ՀԱՅԷՐԸ, ՈՎՔԷՐ ՇՓՈԹՈՒԹՅԱՆ ՄԷՋ ԷՆ «ԴԱՇՆԱԿԱՑԱԿԱՆ» ԴԻՄԱԿԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ: ԱՅՍ ԱՄԷՆ ԻՆՉԻՆ ԳՈՒՄԱՐԱԾ ջհուդնէրի ԼՑՎԷԼԸ ՆԱԽԻՋԷՎԱՆՈՒՄ ԵՎ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ, 1902Թ-ԻՆ 5000 ջհուդ ԵՐԷՎԱՆՈՒՄ ՏԷՂԱՎՈՐԷԼԸ, ԹՈՒՐՔԷՐԻ ՄԷԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԻՆՉ ՎԷՐԱԲԷՐՎՈՒՄ Է 10 000 ՔԱՌ.ԿՄ ՏԱՐԱԾՔԻՆ, ջհուդնէրը ՊԱՐԶԱՊԷՍ ՎՈՐՈՇԷԼ ԷԻՆ ԵՎ ԷՆ, ՀԱՅԷՐԻՆ ԹՈՂՆԷԼ ԱՅՆՔԱՆ, ՎՈՐՔԱՆ ՀԱՅԷՐԸ ԻՐՆՑ ՊԷՏՔ ԷՆ ՄԻԱՅՆ ՎՈՐՊԷՍ ԱՇԽԱՏՈՂ, ԿԱՌՈՒՑՈՂ ՈՒ ՍՏԷՂԾՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՎՈՐ ԸՍՏ ԻՐԷՆՑ ջհուդական «ԳՅՈԹԱԿԱՆ» ՄՏԱԾԷԼԱԿԷՐՊԻ, «ՀԱՅԷՐԸ ԹՈՂ ԿԱՌՈՒՑԷՆ ՈՒ ՍՏԷՂԾԷՆ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ջհուդնէրը ԿՌՈՒՑԷԼՈՒ ԵՎ ՍՏՂԾԷԼՈՒ ՇՆՈՐՔ ՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԷՆ, ԱՌԱՎԷԼ ՅԷՎՍ, ԻՐԷՆՔ ՉՊԻՏԻ ԱՉԽԱՏԷՆ ԸՍՏ ԻՐԷՆՑ «թալմուդական ՈՐԷՆՔՆԷՐԻ», ԻՐԷՆՔ ՄԻԱՅՆ ՎԱՅԷԼԷՆ ՈՒ ՄԻԱՅՆ ՈՒՏԷՆ ՈՒ «ՔԱՔԷՆ»: ԱՅՍ ԷՆ ԱՋՀՈՒԴՆԷՐԸ, ՊՈՌՆԻԿՆԷՐԸ, ՓՉԱՑԱԾՆԷՐԸ, ԳՅՈԹԷՐՆ ՈԷ ԳՅՈԹՎԷՐԱՆՆԷՐԸ: ԻՍԿ ԻՄԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՆԿԷՐՆ ՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՂԷՐԸ ԻՐԷՆՑ ՈՒԶԱԾ ՁԷՎՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԷԼՈՎ ԵՎ ԳՏԱԳՈՐԾԷԼՈՎ, ԱՆՈՒՄ ԷՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ, ՎՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆ ՉԱՓՈՎ ԽԷՂՃԱՑՆԷՆ ՀԱՅԷՐԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ՔԱՇՔՇՈՑՆԷՐՈՎ, ՏՀԱՃ ՄԻՋԱԴԷՊԷՐ ՍՏԷՂԾԷԼՈՎ, ՆՈՐ ՍԷՐՆԴԻՆ «ՍԷՐԻԱԼՆԷՐՈՎ» ՈՒ ԼԿՏԻ ՀՈՒՄՈՐՆԷՐՈՎ, ԱՆՊԷՏՔ ՈՒ ԱՆԻՄԱՍՏ ՀԷՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԷՐՈՎ ԲԹԱՑՆԷՆ ՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆՍ ՇԷՂԷՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԷՆՑ ԴԱՎԱԴԻՐ ԳՈԾՈՒՆԷՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ, ՎՈՐՈՆՔ ԱՆՈՒՄ ԷՆ ՀԱՅԷՐԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ: ՀԻՄԱ ԷԼ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԱՄԷՆ ԻՆՉԻՆ ՀԱԿԱՌԱԿՎԷԼՈՎ ՓՈՐՁՈՒՄ ԷՆ ԽԱՆԳԱՐԷԼ ԵՐԿԻՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԷԼՈՒ ԳՈՐԾՆԹԱՑՆԷՐԻՆ, ԻՐԷՆՑ ՔԱՆԴԱԾՆ ՈՒ ԱՎԷՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ: ՄԻ ԽՈՍՔՈՎ ԵԿԷԼ Է ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՍԹԱՓՎԷԼՈՒ, ՀԱՄԱՐՁԱԿ ԵՎ ՎՃՌԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆԷԼՈՒ ԱՅՍ ԲՈԼՈՐ ՎՏԱՆԳՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ ՓԱՍՏԷՐՆ ՈՒ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԷՐԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ ՄԷՋՏԷՂ ԲԷՐԷԼՈՒ: ԻՍԿ ԱՄԷՐԻԿՅԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԱՅԷՐԻՆ ՊԷՏՔ Է ՀԱՍԿԱՑՆԷԼ, ԹԷ ԻՆՉՈՒ՞ ԷՆ ՀԷՌՈՒՍՏԱԺԱՄԷՐԸ ԶԲԱՂԷՑՎՈՒՄ ԲԹԱՑՆՈՂ ՍԷՐԻԱԼՆԷՐՈՎ ՈՒ «ՎԻՏԱՄԻՆԱԿԱՆ» ԳՌԷՀԻԿ ջհուդնէրի ՀՈՒՄՈՐՆԷՐՈՎ, ՄԻԱՅՆ ԵՐԳ ՈՒ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՆԷՐՈՎ, ԻՍԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԹԷՄԱՆԷՐՈՎ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԵՎ ՈԳՏԱԿԱՐ ԹԷՄԱՆԷՐՈՎ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԷՐԸ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒՄ: ԻՆՉ ԷԼ ՎՈՐ ԿԱՐ ՄԻՆՉ ԱՅԴ, ԴՐԱՆՔ ԷԼ ՀԱՆԷՑԻՆ, ՎՈՐԸ ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄ Է ԿԱՆԽԱՄՏԱԾՎԱԾ ԴԻՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄԸ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆՈՒՅՆՊԷՍ ԲԹԱՑՆԷԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏՆԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻԱՅՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻՑ ԽՈՍԷԼՈՎ ՈՒ ԱՅՍ ՈՒ ԱՅՆ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՎ, ԿԱՐԾԷՍ ՀԱՅԱՏԱՆՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՈՂ ՈՒ ՍՏԷՂԾՈՂ ՉԿԱ: ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԷԼՈՎ ՀԱՅ ԳՅՈՒՏԱՐԱՐՆԷՐԻ ԳՅՈՒՏԷՐԸ ՊԱՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՆԷԼՈՒ, ՉՀՈՎԱՆԱՎՈՐԷԼՈՒ ԴԻՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՅՈՒՂԱՑԻՆԷՐԻՆ ԲԱՆԿԷՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ՎՈՐՈՆՔ ՋՀՈՒԴՆԷՐՆ ԷՆ ԻՐԷՆՑ ՁԷՌՔԻ ՏԱԿ ՎԷՐՑՐԷԼ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՓՈՂԷՐԸ ՀԱՅԷՐԻՆ ՉՀԱՍՆԷՆ, ԿԱՄ ՈՒՇԱՑՆԷԼՈՎ ԶԶՎԷՑՆԷՆ ՈՒ ՀԻԱՍԹԱՓԷՑՆԷՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԷԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐԸ ԲՌՆԷԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ: ԱՅՍ ԷԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ, ԹԷ ՈՎՔԷՐ ԷՆ ԵՎ ԻՆՉՊԷՍ ԷՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՅԷՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՐՁՆՈՒՄ ՎՈՉ ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ԱՊՐԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԴԷ ԱՐԹՆԱՑԷՔ ՔՆԱԾ ՀԱՅԷՐ: ՉԷ՞Ք ՏԷՍՆՈՒՄ, ԹԷ ԻՆՉՊԷՍ ԷՆ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդնէրը ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ջհուդնէրի ՀԷՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԴԱՏԱՐԿԷԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԷՐ ՍՏԷՂԾՈՒՄ, «ՇԱՌԸ » ԳՑԷԼՈՎ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՎՐԱ: ԴՈՒՔ ԷԼ ՆԷՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ «ՎՌԱԶ» ՀԱՎԱՏՈՒ՞Մ ԷՔ: ՉԷ՞ ԶԳՈՒՄ, ՎՈՐ ջհուդնէրիՆ «ԼԱՑԱՑՆԷԼՈՒ» ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԵԿԷԼ, ԲԱՅՑ ՎՈՉ ԹԷ ԹՈՒՐ ՈՒ ԹՎԱՆՔՈՎ, ԱՅԼ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌՋԷՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԷՐՆ ՈՒ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԷՐԸ, ՎՈՐՈՆՔ ԱՌԿԱ ԷՆ, ԲՈԼՈՐ ԳԻՏԱԿ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԷՐԻ ՀԷՏ ՄԻԱՍԻՆ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼ ԿՈՉ ԱՆԷԼՈՎ ՆՈՒՅՆԸ ԱՆԷԼ ԲՈԼՈՐ ԱԶԳԷՐԻՆ ՈՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻՆ: ԱՅՍ ԽՈՍՔԷՐԻՑ ՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԻՑ ՄԻ ՎԱԽԷՑԷՔ, ՄՏԱԾԷԼՈՎ, ԹԷ ՄԻ՞ ԹԷ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է: ԱՅՈ՛ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԷՆՔ ՎՈՐՊԷՍ ՀԱՅԷՐ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ՀԱՅԻՆ Է ՏՐՎԱԾ ԵՐԿԻՐ ԿԱՌՈՒՑԷԼՈՒ ԵՎ ԱԶԳԷՐԻՆ ՈՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԷԼՈՒ, ԻՆՉՊԷՍ ԴԱ ԱՆՈՒՄ ԷԻՆ ՀԱՅԷՐԸ ՎՈՐՊԷՍ ԱՐԻՆԷՐ, ՓԱՐԱՎՈՆՆԷՐ, ԹԱԳԱՎՈՐՆԷՐ, ԱԶԱՏԱՐԱՐՆԷՐ, ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԷՐ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԷՐ, ՍՏԷՂԾՈՂՆԷՐ, ԿԷՆԴԱՆԻՆԷՐ ԸՆՏԷԼԱՑՆՈՂՆԷՐ, ՄԷՏԱՂԱՁՈՒՆԷՐ, ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾՆԷՐ, ՀՈՂԸ ՄՇԱԿԷԼ ՍՈՎՈՐԷՑՆՈՂՆԷՐ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՍՊԱՐԷԶՆԷՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՏԱՐՆԷՐ ՎՈՐՏԷՂ ՎՈՐ ԲՆԱԿՎՈՒՄ ԷՆ, ՔԱՂԱՔԱՊԷՏՆԷՐ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԷՐ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԷՐՈՒՄ, ՀԷՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑ ՍՏԷՂԾՈՂ, ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՀԷՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԿԻՆՈՆԿԱՐԸ ՍՏԷՂԾՈՂ, ՏԻԷԶԷՐԱԿԱՆ ՆՎԱՃՈՒՄՆԷՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԷՐ, ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋԱՏԱՐՆԷՐ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԹԻՌՆԷՐԻ ՍՏԷՂԾՈՂՆԷՐ, ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԳԻՉՆԷՐ ՈՒ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐՆԷՐ ՏՎՈՂՆԷՐ, ԷԼԷԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ ՄԷՔԷՆԱՆԷՐԻ ՍՏԷՂԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐՆԷՐ ԵՎ ԷԼԻ ՈՒ ԷԼԻ ԳՈՐԾԻՉՆԷՐ: ԱՍՅՔԱՆ ՇՆՈՐՔՆԷՐ ՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ ՈՒՆԷՑՈՂ ՄԱՐԴԱՏԷՍԱԿԸ ԵՎ ԱՅԴ ՄԱՐԴԱՏԷՍԱԿԻ ԳԷՆԻՑ ՈԳՏՎԱԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻՆ ԿՐԹՈՂ ԱԶԳԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԻ ԿԱՍԿԱԾԷԼՈՒ ԻՐ ԴԷՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԷՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ, ՎՈՐԻՑ ջհուդնէրը «ՊԱՅԹՈՒՄ ՈՒ ՎԱՌՎՈՒՄ ԷՆ» ՆԱԽԱՆՁԻՑ, ՎՈՐՈՎՀԷՏԷՎ ԱՆՊԷՏՔ ՈՒ «ՊԱՌԱԶԻՏՆԷՐ» ԷՆ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾ ԷՆ ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԻՆ ՎՈՉՆՉԱՑՆԷԼՈՒ ՄՈԼՈՒՑՔՈՎ ՈՒ «ԱՆՆՆՈՐՄԱԼ» ԾՐԱԳՐԷՐԻ ՈՐ ՈՒ ԳԻՇԷՐԱՅԻՆ «ԱՆՔՈՒՆ ՏԱՌԱՊԱՆՔՆԷՐՈՎ»: ՎՈՆՑ ԴՐԱՆՑ «լավը» ՉԼԱՑԱՑՆԷՆՔ, ՎՈՐ ՀԱՄԱՐՁԱԿՎԷԼ ԷՆ ՄԱՐԴԱՍՏԷՂԾ «ՀԱՅ ԱՍՏԾՈ» ՀԱՅ ՄԱՐԴԱՏԷՍԱԿԱԻ ՎՐԱ ՁԷՌՔ ԲԱՐՁՐԱՑՆԷԼ ԱՄԷՆԱԼԿՏԻ ՈՒ ԳՌԷՀԻԿ ՄՏՔԷՐՈՎ ՈՒ ԾՐԱԳՐԷՐՈՎ: ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՈՒ ՏԷՂԱԿԱՆ ջհուդնէրի «լավը» «ԼԱՑԱՑՆՈՂ» ՀԱ՛Յ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ «ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ» 12.06.2013=12+6=18+20=38+13=51=6-ԶՈՐԱՎՈՐ «38-ՀԱՅ, 5-ԵՐԿՆԱՅԻՆ 1-ԱՐԱՐԻՉ»

June 8, 2013
by admin
0 comments

251–06.06.2013-Ի Watch Kentron TV Online Live «ԿԷՆՏՐՈՆ» ՀԷՌՈՒՍՏԱԺԱՄԻ ՊԷՏՐՈՍ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ՀՅՈՒՐԸ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏ ՍԱՐՀԱՏ ՊԷՏՐՈՍՅԱՆՆ Է: ԱՅՍ ԶՐՈՒՅՑԸ ԵՎՍ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Է «ՀԱՆՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ» ԻԲՐ ՁԷՎԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՑԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Է ՆԱՅԷՎ ԿԱՍԿԱԾԷԼԻ ՀԱՅԱԽՈՍՆԷՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎԷՐԱԲԷՐՄՈՒՆՔԸ «ՌԷԱԿՑԻԱՆ» ՆԱԽԱՊԷՍ ՏԷՍՆԷՆ ՈՒ ԻՄԱՆԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՎԷՐԱԲԷՐՄՈՒՆՔԸ ԵՎ ԵԹԷ ԲՈՂՈՔՈՂՆԷՐ ՉԼԻՆԷՆ, ԱՆՑՆԷՆ ԳՈՐԾԻ, ԻՍԿ ԵԹԷ ՀԱՅԷՐԸ ՀԱԿԱԴՐՎԷՆ ԼՐՋՈՐԷՆ, ԱՊԱ ՎՈՐԷՎԷ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԹԱՔՑՆԷՆ ԻՐԷՆՑ ԴԱՎԱԴԻՐ ջհուդական ԾՐԱԳԻՐԸ: ԲՈԼՈՐ ԴԷՊՔԷՐՈՒՄ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋԷԼ ԳԼԽԱՎՈՐ «ՉԱՐ»ՏԱՐԱՊԷՏ «ՀԱՅԱԽՈՍ» ՆԱՐԷԿԻՑ, ԹԷ ՈՒ՞Մ ՊԱՏՎԷՐՆ ԷՐ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՏՐԼ ԻՆՉՊԷՍ ԵՎ ԹԷ Ի՞ՆՉ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԷՑ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԱՆՃՈՌՆԻ ԲԱՐՁՐԱՀԱՐԿ ՇԷՆՔԷՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ: ԵՍ ՎՍՏԱՀ ԷՄ, ՎՈՐ ԴՐԱՆՔ ԿԱՌՈՒՑՎԷԼ ԷՆ ՎՈՐՊԷՍ ՀՐԷՇԱՎՈՐ «ՍԻՄՎՈԼՆԷՐ» ՔԱՂԱՔԻ ԿԷՆՏՐՈՆՈՒՄ, ԱՅՆ ՀԷՌԱՆԿԱՐՈՎ, ՎՈՐ ԱՍՏԻՃԱՆԱԲԱՐ ՈՒՐԻՇ ԿԱՌՈՒՅՑՆԷՐ ՏՆԳԱՑՆԷԼՈՎ, ՔԱՂԱՔԻ ԿԷՆՏՐՈՆԸ, ՎՈՐՊԷՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԻՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՓՈՔՐԱՆԱ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՒՐԻՇ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԷՋ ԿՈՐՑՆԻ ԻՐ ԳԷՂԷՑԿՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԷՄՔԸ: ԻՍԿ ՏԱՐԻՆԷՐ ՀԷՏՈ ՀԱՋՈՐԴ ՍԷՐՈՒՆԴՆԷՐԻ ՄԷՋ ՁԷՎԱՎՈՐՎԷՆ ՈՏԱՐ, ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ ՎՈՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՃԱՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԿԱՐՈՂ ԷՄ ԱՍԷԼ, ՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ ԿԱ ջհուդականացնէլու ԱՄԷՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴ ՍԷՐՈՒՆԴՆԷՐԻ ԱՉՔԻՆ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԷԼՈՎ ԱՐԴԷՆ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդնէրի ԲԱԶՄԱՑԱԾ ՎՈՀՄԱԿԻ ՆԷՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄԷՆՈՒՐԷՔ: ՄԻ ԽՈՍՔՈՎ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԷՔ , ԹԷ ԻՆՉ Է ՍՊԱՌՆՈՒՄ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ, ԵԹԷ ՎԱԽԷՑԱԾ ԱՌՅՈՒԾԻ ՆՄԱ,Ն ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՆԷՐԻՆ «ՉՆԷՂԱՑՆԷԼՈՒ» ՀԱՄԱՐ ԼՌԷՔ ԵՎ ՀԱՆԴՈՒՐԺԷՔ ՆՄԱՆ ԴԱՎԱԴԻՐ ՆԱԽԱԳԾԷՐԸ: ՄԻՆՉԷՎ ԴՈՒՔ ԼՌՈՒՄ ԷՔ ՈՒ ՍՊԱՍՈՒՄ, ԹԷ ԻՆՉ ՎՈՐ ՄԷԿԸ ԿԳԱ ԵՎ ՁԷՐ ՓՈԽԱՐԷՆ ԿՊԱՅՔԱՐԻ ջհուդական ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՈՒ ԴԱՎԱԴԻՐ ԳՈՐԾՆԷՈՒԹՅԱՆ ԴԷՄ, ԿՀԱՅՏՆՎԷՔ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓԱՍՏԻ ԱՌԱՋ, ԻՆՉՊԷՍ ԻՐԷՆՔ ԷՆ ՄԻՇՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԷԼ ԻՐԷՆՑ սատանայական ԾՐԱԳՐԱՐԸ, ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓԱՍՏԻ ԱՌԱՋ ԿԱՆԳՆԷՑՆԷԼՈՎ ԲՈԼՈՐԻՆ, ԻՆՉՊԷՍ ԳՐՎԱԾ Է ԻՐԷՆՑ «թալմուդական» ՈՐԷՆՔՆԷՐԻ ՄԷՋ: ԱՅԴ ԺԱՄԱՆԱԿ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹՆ ԷԼ ՁԷԶ ՉԻ ՈԳՆԻ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԿԱՍԻ «ՏԷՂՆ Է ՁԷԶ «ԹՈՒԼԱՄՈՐԹՆԷՐ, ՎԱԽԿՈՏՆԷՐ, ԿԷՂԾԱՎՈՐՆԷՐ, ԴՈՒՔ ՀԱՅ ՉԷՔ»: ԻՍԿ ՆՄԱՆ ԴԷՊՔԷՐՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՉԻ ԽՆԱՅԻ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԷՐ ԿՈՉՎԱԾ ԷԻՆ ԵՎ ԷՆ ՊԱՀՊԱՆԷԼՈՒ ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՏԷՍԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՏԻՎԸ: ԵՎ ՎՈՐՊԷՍ ՓՉԱՑԱԾ, ՆԷԽԱԾ ՈՒ ՀՈՏԱԾ ՄԱՐԴԱՏԷՍԱԿ, ՓՉԱՑՆՈՂՆԷՐԻ ՀԷՏ ՄԻԱՍԻՆ ԿՎԷՐԱՑՆԻ ԱՆԱՐԺԱՆՆԷՐ ՀԱՄԱՐԷԼՈՎ: ԻՍԿ «ՎԷՐԱՄԱՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ» ԵՎ «ՔԱՐՄԱ»ՅԻ ՈՐԷՆՔՆԷՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ, ԿԶՐԿՎԷՔ ՎՈՐՊԷՍ ՀԱՅ ՎԷՐԱՄԱՐՄՆԱՎՈՐՎԷԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ ԿՎԷՐԱՄԱՐՄՆԱՎՈՐՎԷՔ ԾՆՎԷԼՈՎ ՈՒՐԻՇ ԱՆԱՐԺԱՆ ԵՎ ՀԷՏԱՄՆԱՑ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻ ՄԷՋ ՈՒ ԾԱՆՐ ՉԱՐՔԱՇ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱՐԺԱՆԱՆԱՔ ԱՄԷՆ ՏԷՍԱԿ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ, ՎՈՐՊԷՍ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆ: ԿԱՐԴԱՑՈՂԸ ԹՈՂ ՀԱՍԿԱՆԱ, ԻՍԿ ՈՎ ՉԻ ՀԱՍԿԱՆԱ ԿԱՄ ՔՄԾԻԾԱՂՈՎ ԿՎԷՐԱԲԷՐՎԻ ԱՅՍ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՆ, ԹՈՂ ՀԱՐՑՆԻ ՏԷՂՅԱԿ ԵՎ ԳԻՏԱԿ ՄԱՐԴԿԱՆՑ, ԲԱՅՑ ՎՈՉ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԻՆ, ՈՎՔԷՐ ՀԷՆՑ ԻՐԷՆՔ ԷՆ ՄԷՂԱՎՈՐ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ԱՅՍ ՑԱԾՐ ԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՄԷՆԱՄԷԾ ՊԱՏԻԺԸ ՀԷՆՑ ՆՐԱՆՑ Է ՍՊԱՍՎՈՒՄ: « ՈՒՄ ՇԱՏ Է ՏՐՎԱԾ, ՇԱՏ ԷԼ ՊԱՀԱՆՋՎԷԼՈՒ Է», ԱՅՍԻՆՔ ՈՎ ՇԱՏ ԲԱՆ ԳԻՏԻ ԵՎ ՇԱՏ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐ Է ՏՐՎԷԼ ԱԶԳ ԴԱՍՏԻՐԱԿԷԼՈՒ, ՏԻԵԶԷՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԷՆՔՆԷՐ ՍՈՎՈՐԷՑՆԷԼՈՒ, ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԻՇՏ ԵՎ ԱՐԴԱՐ ՈՐԷՆՔՆԷՐՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԷԼՈՒ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԿԱՏԱՐԷԼՈՒԹԱՆ ՀԱՍՆԷԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՈԳՆԷԼՈՒ: ՆԱ ՈՎ ԱՅԴ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՆ ՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ՉԻ ԾԱՌԱՅԷՑՆՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ «ԱՐԱՐՉԻ» ԱՐԱՉԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ, ՆՐԱՆՑ ՀԷՏ ԿԼԻՆԻ ԱՅՆ, ԻՆՉՊԷՍ ՀԻՍՈՒՍՆ Է ԱՍՈՒՄ «ԻՆՉ ՏՐՎԱԾ ԷՐ ԵՏ ԿՎԷՐՑՎԻ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՉԾԱՌԱՅԷՑՆԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»: ԴԷ՛, ԽԷՂՃԱՑԱԾ ՀԱՅԷՐ ԵՎ ջհուդնէրին ԾԱԽՎԱԾ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐ, ՓԱԽՈՒՍՏ ՉԿԱ «ՏԻԷԶԷՐԱԿԱՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ» ՈՒ ԱՆԽՈՒՍԱՓԷԼԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԷՐԻՑ: ՓԱԽՉՈՂԸ ՄԻԷՎՆՈՒՅՆ Է ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԻՑ ԷԼ ԴԷՄ Է ԱՌՆԷԼՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԶՈՐ ՊԱՏԻՆ ՈՒ ՋԱԽՋԱԽՎՒՂՈՒ Է: ՈՎ ԿՀԷԳՆԻ ԱՅՍ ՄՏՔԷՐԻՆ ԵՎ ԿԾԻԾԱՂԻ, ԿԼԻՆԻ ԱՅՆ, ԵՐԲ ԵՍ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ «ՊԱՅՔԱՐԻԿՆԷՐ» ՌՈՒԴԻԿԻԿ ՀՈՎՍԷՓՅԱՆԻՆ, ԱՐՄԷՆՉԻԿ ԲԱՐՍԷՂՅԱՆԻԿԻՆ, ՉԱՆԱՀԻՏ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻԿԻՆ, ՀԷՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑՈՎ, ԻՐԷՆՑ ԼԿՏԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ՈՒ ԾԱՂՐԱԼԻՑ ԽՈՍԷԼԱՁԷՎԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՂԻՂ ԵԹԷՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶՆԳԱՀԱՐԷԼՈՎ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԳԱՄ, ԵՐԲ ՆՐԱՆՔ ՀԷԳՆԱՆՔՈՎ ԷԻՆ ԽՈՍՈՒՄ ԵՎ ԹՊՐՏՈՒՄ ԷԻՆ ԼԷՎՈՆ «ՔՈՌ ՊԷՏՐՈՍՅԱՆՈՎ, ԱՍԱՑԻ ՆՐԱՆՑ «ՎԷՐՋՈՒՄ ԼԱՑԷԼՈՒ ԷՔ»: ԻՍԿ ՌՈՒԴԻԿԻԿԸ ՀԷԳՆԱՆՔՈՎ ՈՒ ՄԷԾԱՄՏՈՐԷՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԷՑ, ԹԷ « ՄԷՆՔ ԾԻԾԱՂՈՒՄ ԷՆՔ»: ԴԷ ՀԻՄԱ ԹՈՂ ՀԻՇԷՆ ԻՄ ԱՍԱԾԸ ԵՎ ԻՐԷՆՑ «ԸՆԴԻՄՈՒԹՅԱՆ «ԼԱՑԱԾ» ՎԻՃԱԿԸ: ջհուդնէրի ՎԱՍՏԱԿՆԷՐԻՆ «ԼԱՑԱՑՆՈՂ» ՀԱՅ ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ»: 06.07.2013=6+7=13+20=33+13=46 6-«ԶՈՐԱՎՈՐ 7-ԷՈՒԹՅՈՒՆ, 33-ՑԱՆԿԱԼԻ 13-«ԽՈՐՀՈՒՐԴ», 4-«ԴԱՏԱՎՈՐ 6-ԶՈՐԱՎՈՐ»:

June 7, 2013
by admin
0 comments

250—- 06.06.2013– ՄԱՇՏՈՑԸ ՎՈՉ ԹԷ ՀՆԱՐԷԼ, ԱՅԼ ՎԷՐԱԿԱՆԳՆԷԼ Է ՀԱՅՈՑ ՏԱՌԷՐԸ: ՀԱՅՈՑ ՏԱՌԷՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՅՍ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄՆԷՐԸ ԵՎՍ ՄԷԿ ԱՆԳԱՄ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄ ԷՆ «ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՐԴԱՍՏԷՂԾ ԿՐՈՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱԿ ԹԱՔՆՎԱԾ ԿԱՍԿԱԾԷԼԻ ՀԱՅԱԽՈՍ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԻ ՀԱԿԱՀԱՅ ՔՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՏԱՃԱՐՆԷՐԸ ԱՎԻՐՈՂ գրիգոր «ԱՎԷՐԻՉ»Ի ՍՈՒՏ լուսավորիչ ԼԻՆԷԼԸ ԵՎ ԻԲՐ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՈՎ ԳԻՐ ՈՒՆԷՆԱԼՈՒ ԿԷՂԾ ՊՆԴՈՒՄՆԷՐԸ: ՈՏԱՐՆԷՐԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԷՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՇՆՈՐՀԻՎ ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ Է, ՎՈՐ ԳԻՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԷՐԸ ՈՒՆԷՑԷԼ ԷՆ ԴԷՌ ՄԻՆՉԷՎ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԻ ՈՒԺՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԷԼԸ: ՊԱՐԶԱՊԷՍ ԱՅՍ ՃՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԷՐԻՑ ԹԱՔՑՆԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀՈՐԻՆՎԷՑ ՄԷՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻԲՐ ՏԱՌԷՐԻ ՍՐԷՂԾՄԱՆ «ԳԷՂՑԻԿ ՈՒ ՀՐԱՊՈՒՐԻՉ» ԳԱՂԱՓԱՐԸ, ԱՅՆԻՆՉ ՀԱՅՈՑ ՏԱՌԷՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԷՐՈՂԸԸ ԵՎ ՎԷՐԱԿԱՆԳՆՈՂԸ: ԱՄԷՆ ԻՆՉ ՎԱՂՈՒՑ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԷՑԷԼ Է ԵՎ ԱՅԴ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԷՐԸ ՀԱՅԷՐԻՑ ՉԷԻՆ ԿԱՐՈՂ ԹԱՔՑՆԷԼ ԵՎ ԻՐԷՆՑ ԱԶԳԱԿԻՑՆԷՐԻՆ ԽԱՓԷԼ, ԱՅԼ ԹԱՔՑՐԷԼ ԷՆ ջհուդի ՎԱՍՏԱԿ ՀԱՅԱԽՈՍ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԸ: ԱՅՍՏԷՂԻՑ ԷԼ ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ Է ԱՅՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՎՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՍ ՄԻՇՏ ՏԱՐԲԷՐ ԱՌԻԹՆԷՐՈՎ ՀԻՇԷՑՆՈՒՄ ԷՄ ՀԱՅԷՐԻ ՄԷՋ ԴԷՌ ՏԻԳՐԱՆ ՄԷԾԻ ՈՐՈՔ ջհուդնէրի ՀԱՅՏՆՎԷԼՈՒ ՓԱՍՏԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ 400 ՏԱՐԻՆԷՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՆՀԷՏԷՎԱՆՔ ՉՄՆԱՑ: ԴՐԱՆՔ ԴԱՌԱՆ ՀԱՅԱԽՈՍ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐ, ՎՈՐՈՆՑԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ «ԿՆՔՎԷՑ» ջհուդ ԶԱՔԱՐԻԱՆ գրիգոր «ԱՎԷՐԻՉԻ» ԿՈՂՄԻՑ: ՆՈՐԻՑ ՀԻՇԷՑՆԷՄ ՁԷԶ, ՎՈՐ 4-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ ԻՇԽԱՆ ՄԷՐՈՒԺԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻՆ ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ ջհուդնէր ՎՏԱՐԷՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ, ՎՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ԼԱՅՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՒՅՆՊԷՍ ԱՆՏԷՂՅԱԿ ԷՐ ԻՆՉՊԷՍ ԵՎ ԵՍ: ՄԻ ԽՈՍՔՈՎ ՀԱՅ ԳՐԷՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՓԱՍՏԷՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԷՆ ՆԱՅԷՎ «ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԻ» ԽԱՅՏԱՌԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՆ ՈՒ ՍՏԷՐԸ, ԹԷ ԻԲՐ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԷՐԻՆ ՊԱՀՊԱՆԷՑ ՈՒ ՓՐԿԷՑ, ՎՈՐԻ ՀԷՏ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՀԻՍՈՒՍԸ ՎՈՉ ՄԻ ԿԱՊ ՉՈՒՆԻ: ՀԱՅԷՐԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂ ՈՒԺԸ «ՀԱՅ ՄԱՐԴԱՏԷՍԱԿԻ» ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ՀԶՈՐ ԳԷՆԻ ՈՒԺՆ Է: ՏԷՂԻՆ Է ՀԻՇԷՑՆԷԼ «ՉԿԱ ՎՈՉԻՆՉ, ՎՈՐ ԹԱՔՈՒՆ ԱՐՎԻ ԵՎ ԹԱՔՈՒՆ ԱՐՎԱԾ ՎՈՐԷՎԷ ԲԱՆ, ՎՈՐ ՉԲԱՑՀԱՅՏՎԻ»: ԻՆՉՊԷ՞Ս ԷՆ ՀԻՄԱ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԸ ՆԱՅԷԼՈՒ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՉՔԷՐԻՆ ՈՒ «ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻՑ» ԽՈՍԷԼՈՒ ԱՅՍ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԴԱԼՈՒՑ, ԼՍԷԼՈՒՑ ՈՒ ԻՄԱՆԱԼՈՒՑ ՀԷՏՈ: ԷԼ ՉԷՄ ԱՍՈՒՄ ԱՎԷՏԱՐԱՆԻ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ԽՄԲԱԳՐՈՒՄՆԷՐԻ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ, ԵՐԲ ԱՎԷՏԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՎՈՒՄ ԵՎ ԶԳՈՒՇԱՑՎՈՒՄ Է ՎՈՐԷՎԷ ԲԱՆ ԱՎԷԼԱՑՆԷԼՈՒ ԵՎ ՊԱԿԱՍԷՑՆԷԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԽՈՍՔԷՐԸ: ՀԱՄՈԶՎԱԾ ԷՄ, ՎՈՐ ԱՅԴ ԽՈՍՔԷՐԸ ԱՎԷԼԱՑՐԷԼ ԷՆ ՀԱՅԱԽՈՍ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԸ, ՎՈՐՊԷՍԶԻ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՎԱՏԱՑՆԷՆ, ԹԷ ԻԲՐ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ Է ԵՎ ՎՈՐՊԷՍԶԻ ԴՅՈՒՐԱՀԱՎԱՏ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՏՔՈՎ ՉԱՆՑՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՄԱՍԻՆ: ջհուդի «ՎԱՍՏԱԿ» ԱՆԱՄՈԹՆԷՐ, ՍՏԱԽՈՍՆԷՐ, ԽԱՓԷԲԱՆԷՐ, ԿԷՂԾԱՐԱՐՆԷՐ …… ՓՉԱՑԱԾ ջհուդնէրի ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՂ ՀԱՅԱԽՈՍ ՏԷՐՏԷՐՆԷՐԻ լավը «ԼԱՑԱՑՆՈՂ» ՀԱՅ ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ «ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ: 06.06.2013=6+6=12+20+13=45=9-«ԹԱԳԱՎՈՐ 6-ԶՈՐԱՎՈՐ ՈՒ 13-ԽՈՐՀՐԴԱՎՈՐ, 5-ԵՐԿՆԱՅԻՆ 4-ԴԱՏԱՎՈՐ»

Գիտնականները պնդում են՝ նախամաշտոցյան գիր գոյություն է ունեցել ՈՒՐԲԱԹ, 25 ՄԱՅԻՍ 2012 04:00 ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ  Թարգմանչաց տոնը ներառված է Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում… Այս հանգամանքը տպավորություն է ստեղծում, թե հայ իրականության մեջ թարգմանության արվեստը սկիզբ է առնում քրիստոնեության ընդունումից հետո … Continue reading

June 5, 2013
by admin
0 comments

249 ԵՐԷՎԱՆԻ «ՀԱՆՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ»Ի ԻԲՐ ՎԷՐԱԿԱՌՈՒՑԷՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԱՐՁՆԷԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԿԷՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԱՅԴ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԵՏԷՎՈՒՄ ԹԱՔՆՎԱԾ Է «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ «ԹԱԳԸ» ԱՎԻՐԷԼՈՒ «ջհուդամասոնական սատանայական» ՆԷՆԳ ԾՐԱԳԻՐ, ՎՈՐԸ ՍԿՍՎԷՑ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ» ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՄԲ Ե Վ «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՊՈՂՈՏԱՅ»Ի, ԻՆՉՊԷՍ ԱՍՎՈՒՄ Է «ԶՌԼԱՄԱ» ՈՒ «ԴՈԴՈՇ» ՀՐԷՇԻ ՆՄԱՆ, ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳԷՂԷՑԻԿ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏԱԿԱՆ ԴԷՄՔԸ ՓՉԱՑՆԷԼՈՒ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ: ԱՅՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏՆԷՐԸ, ՈՎՔԷՐ ԱՌԱՋԱՐԿԷՑԻՆ ՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԻՆ ԱՆՃՈՌՆԻ ՇԷՆՔԷՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՊԷՏՔ Է ԱՆՎԱՆԷԼ «ՉԱՐ-ՏԱՐԱՊԷՏՆԷՐ», ՎՈՐՈՆՔ, ՀԱՄՈԶՎԱԾ ԷՄ ջհուդի ՎԱՍՏԱԿՆԷՐ ԷՆ: ՄՏԱԾԷՔ ԻՆՔՆԷՐԴ: ԵԹԷ ՄԷՆՔ ՀԱՅԷՐՍ ՀՊՐՏԱՆՈՒՄ ԷՆՔ ՄԷՐ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏԱԿԱՆ ՃԱՇԱԿՈՎ ՈՒ ԳԷՂԷՑԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՃԷԼԻ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ, ԱՊԱ ԱՅԴ Ի՞ՆՉ ԿԱՍԿԱԾԷԼԻ ՀԱՅԱԽՈՍ ՄԱՐԴԻՔ ԷՆ ՀԱՅՏՆՎԷԼ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏՆԷՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՆԷՐԻ ՄԷՋ, ՎՈՐ «ՀԱՆԿԱՐԾ» ՎՈՐՈՇԷԼ ԷՆ «ՀԱՆՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ» ՁԷՎԱՓՈԽԷԼ, «ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ» ՈՒ ԱՆՃԱՇԱԿ ԱՐՏԱՔԻՆՈՎ, ԻԲՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿԱՌՈՒՅՑՆԷՐ «ՏՆԳԱՑՆԷԼ»: ԴԱ ՆՄԱՆ Է ԳՐԻԳՈՐ «ԱՎԷՐԻՉԻ» ԳՈՐԾԷԼԱՎՈՃԻՆ, ՈՎ ԱՎԻՐԷԼ ՏՎԷՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԷՀՅԱՆՆԷՐՆ ՈՒ ՏԱՃԱՐՆԷՐԸ: ԻՍԿ ՀԻՄԱ ՄԷՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ «ԳՐԻԳՈՐ ԱՎԷՐԻՉՆԷՐ ԷՆ ՀԱՅՏՆՎԷԼ, ՎՈՐՈՆՔ ՀԱՅԷՐԷՆ ԽՈՍԷԼՈՎ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԷՐՈՎ ՈՒ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐՈՎ ԵՐԷՎԱՆ ՔԱՂԱՔԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՈՒԶՈՒՄ ԷՆ ԴԱՆԴԱՂ, ՆՈՐ ՍԷՐՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՆԿԱՏԷԼԻ սատանայությամբ, ՈՏԱՐԱՑՆԷԼ ՀԱՅԿԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԲՆՈՐՈՇ ԱՄԷՆԻՆՉԻՑ: ՎՈՐԸ ՍԿՍՎԷՑ ՆԱՅԷՎ «ՄՈՍԿՎԱ» ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆԻ «ԱՄԱՌԱՅԻՆ» ՄԱՍԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՏԷՂՈՒՄ ԵԿԷՂԷՑԻ ԿԱՌՈՒՑԷԼՈՒ ՍՈՒՏ «ԲԱՐԻ» ՆՊԱՏԱԿՈՎ: ԱՅՍՊԻՍԻ ՁԷՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԻ ՀԷՂԻՆԱԿՆԷՐԸ ԿԱՄ ԴՐԴՈՂՆԷՐԸ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդնէրը ԿԱՐՈՂ ԷՆ ԼԻՆԷԼ: ՄԻ ՄՈՌԱՑԷՔ ԴՐԱՆՑ ՀԱԶԱՐՆԷՐՈՎ ՀԱՅՏՆՎԷԼԸ ԵՐԷՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲՈՒՄ ԴԱՎԱՆԱՓՈԽՎԱԾ: ՎԷՋԷՐՍ, ԱՎԷԼԻ ՈՒՇԱԴՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԷԼՈՎ ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ԴԷՄՔԻՆ, ԱՐԴԷՆ ԿԱՍԿԱԾՈՒՄ ԷՄ ՆՐԱ ՀԱՅ ԼԻՆԷԼՈՒՆ: ՄԻ ՏԷՍԱԿ ԿՅԱԺՈՏ Է ՈՒ ՎՈՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԳԾԷՐՈՎ: ՀԱՍՏԱՏ ԽԱՌՆԱԾԻՆ Է: ԿԱՍԿԱԾԻ ՀԻՄՔ Է ՏԱԼԻՍ ՆԱՅԷՎ ՎԷՐՋԷՐՍ ՆՐԱ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՁԷՎԱՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ: ՉԻ ԲԱՑԱՌՎՈՒՄ, ՎՈՐ ԱՅՍ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ԿԱՐԴԱԼՈՒՑ ՀԷՏՈ ջհուդնրը ԿԷՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՎԷՆ ԵՎ ՇՈՂՈՔՈՐԹԷԼՈՎ ՓՈԽԷՆ ԻՐՆՑ ՄԷԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷԸ: ՀԱՄԷՆԱՅՆԴԷՊՍ ԿԱՐՈՂ ԷՄ ԱՍԷԼ, ՎՈՐ ջհուդնէրը «ՇՏԱՊՈՒՄ ԷՆ» ՔԱՂԱՔԻ ԿԷՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԷՄՔԸ ՁԷՎԱՓՈԽԷԼ, ԻՆՉՊԷՍ ՁԷՎԱՓՈԽՈՒՄ ԷՆ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԴ ՏՂԱՆԷՐԻ ԵՎ ԱՂՋԻԿՆԷՐԻ ԴԷՄՔԷՐԸ «ՍԷՐԻԱԼՆԷՐՈՒՄ»: ԻՍԿ ԱՅՆՏԷՂ ԿԱՆ ՆԱՅԷՎ ՀԱՅԱԽՈՍ ջհուդուհինէր ջհուդնէր: ԱՄԷՆԱԿԱՐԷՎՈՐԸ ՀԱՅԷՐ, ՀԱՍԿԱՑԷՔ, ՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԷՏԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԷՐԸ ԱԶԳԻ ԴԷՄՔՆ ՈՒ ՇՆՈՐՔՆ ԷՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ, ԻՍԿ ջհուդնէրը ՆՊԱՏԱԿ ԷՆ ԴՐԷԼ ԱՅԴ ՇՆՈՐՔՆ ՈՒ ԴԷՄՔԸ ՁԷՎԱՓՈԽԷԼ, ՔԱՆԻ ՎՈՐ ՏԷՍՆՈՒՄ ԷՆ, ՎՈՐ ՖԻԶԻԿԱՊԷՍ ՀԱՅԻՆ ՉԷՆ ԿԱՐՈՂԱՆՈՒՄ ՎԷՐԱՑՆԷԼ, ՈՒՍՏԻ ՎՈՐՈՇԷԼ ԷՆ ԱՊԱԳԱ ՍԷՐՈՒՆԴՆԷՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՅՈՒՍ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԷՐԻ ԱՉՔԻՆ, ՀԱՅԷՐԷՆ ԽՈՍԷԼՈՎ, ՀԱՅ ՁԷՎԱՆԱԼՈՎ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆՆԷՐՈՎ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ԴԷՄՔԸ ՆԷՐԿԱՅԱՑՆԷԼ «ԳԷՅԱ-ԳՅՈԹԱԿԱՆ» ԿԷՐՊԱՐՈՎ, ԹՈՒՐՔԱԱՐԱԲԱԿԱՆ ԶՌ-ԶՌՈՑՆԷՐԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՐԱՆԳՆԷՐՈՎ ԵՐԳԷՐԻ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՍԷՐԻԱԼՆՐՈՒՄ ՓՉԱՑԱԾ, ԳՌԷՀԻԿ, ԼԿՏԻ ՈՒ ԱՆԱԽՈՐԺ ՏԷՍԱՐԱՆՆԷՐՈՎ ԼՑՎԱԾ ԿԷՐՊԱՐՆԷՐՈՎ ԵՎ ԱՅԼ ջհուդական ԱՄԷՆ ԶԶՎԱՆՔՈՎ ԼԷՑՈՒՆ «ջհուդահայով»: ԱՐԴՈՒՆ ԵՂԷՔ ՀԱՅԷ՛Ր: ԵԿԷՔ ՄԻԱՍՆԱԲԱՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏԷՆՔ ջհուդական սատանայություննէրը ԵՎ ԻՆՉՊԷՍ ԻՇԽԱՆ ՄԷՐՈՒԺԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻՆ 4-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ, ՀԱՄԱՐՁԱԿ ՈՒ ՎՃՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՎՈՐՈՇՄԱՄԲ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՄԱՔՐԷՆՔ ՈՒ ԱԶՏԱԳՐէՆՔ ՊԻՂԾ ՈՒ ՓՉԱՑԱԾ ջհուդնէրից: ԴՐԱՆՑ լավը «ԼԱՑԱՑՆՈՂ» «ՀԱՅ» ՎՈՍԿԷՐՉՅԱՆ «ՎՈՍԿԷ ՏԻԳՐԱՆ»: 05.06.2013=5+6+20+13=44=8-«ԸՍՏՀՈՒՆ 5-ԵՐԿՆԱՅԻՆ 6-ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, 4-ԴԱՏԱՎՈՐ 4-ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ»: